รวมอักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# อักษรย่อ ย่อมาจาก หมายเหตุ
1 (ม.ป.ท.) ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
2 (ม.ป.ป.) ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
3 (ม.ป.พ.) ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
4 ก.จ. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห...
5 ก.ตง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
6 ก.ตร. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
7 ก.ท. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
8 ก.น.ช. คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่น...
9 ก.บช. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาช...
10 ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราช...
11 ก.ม. คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
12 กกต. กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
13 กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
14 กกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย
15 กกน. กองกำกับการตำรวจนครบาล
16 กทม. หรือ กทม กรุงเทพมหานคร
17 กพ.ทบ. กรมกำลังพลทหารบก
18 กพอ. กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
19 กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
20 กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
21 กม. กิโลเมตร
22 กม. กฎหมาย
23 กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
24 กศน. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
25 กฮ. กิโลเฮิรตซ์
26 ขรก. ข้าราชการ
27 ขว.ทบ. กรมข่าวทหารบก
28 ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
29 ข้าฯ ข้าพระพุทธเจ้า
30 คปต. คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพ...
31 ครม. คณะรัฐมนตรี
32 จ.ม. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
33 จนท. เจ้าหน้าที่
34 จยย. จักรยานยนต์
35 จสต. จ่าสิบตำรวจ
36 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนส...
37 ชม. ชั่วโมง
38 ดร. ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก D...
39 ตจว. ต่างจังหวัด
40 ตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชกา...
41 ตม. กองตรวจคนเข้าเมือง
42 ตร. ตำรวจ
43 ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายในส่วนราชการ...
44 ตร.ม. ตารางเมตร
45 ตรอ. ตรวจสภาพรถเอกชน
46 ท.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
47 ท.ญ. ทันตแพทย์หญิง (ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
48 ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
49 ทบ. ทหารบก
50 ทพญ. ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
51 ทศท. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
52 ทส.ปช. ไทยอาสาป้องกันชาติ
53 ทส.รมว.กห. นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่ากา...
54 ทูลเกล้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
55 ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา...
56 น. แม่น้ำ
57 น. คำนาม (พจนานุกรม)
58 น. นิ้ว (หน่วยความยาว)
59 น. ทิศเหนือ
60 น. นาฬิกา
61 น. หน้า (หนังสือ)
62 น. รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกขอ...
63 น.น. น้ำหนัก
64 น.พ. นายแพทย์ (ปัจจุบันใช้ นพ.)
65 นดร. นักเรียนเดินเรือ (นักเรียนเดินเรือของศูนย์ฝึกพา...
66 นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
67 นนส. นักเรียนนายสิบทหารบก
68 นพ. นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
69 นรต. นักเรียนนายร้อยตำรวจ
70 นรม. นายกรัฐมนตรี
71 นศพ. นักศึกษาแพทย์
72 นสพ., น.ส.พ. หนังสือพิมพ์
73 นอภ. นายอำเภอ
74 น้อมเกล้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
75 บ.ข.ส. บริษัทขนส่งจำกัด
76 บก. กองบังคับการ (ตำรวจ)
77 บก. กองบัญชาการ (ทหาร)
78 บก. กรมบัญชีกลาง
79 บก.ร้อย.ตชด. กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวน...
80 บช.น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
81 บช.ปส. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพต...
82 บมจ. บริษัทมหาชนจำกัด
83 บลจ. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว...
84 ป.กศ. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
85 ป.กศ.สูง ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นส...
86 ป.ป.ช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา...
87 ป.ป.ป. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา... (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
88 ป.ป.ส. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา...
89 ป.อ. ประมวลกฎหมายอาญา
90 ปจว. ปฏิบัติการจิตวิทยา (ทหาร)
91 ปชช. ประชาชน
92 ปชส. กรมประชาสัมพันธ์
93 ปณ. ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ปท.)
94 ปณ. ตู้ไปรษณีย์
95 ปณก. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
96 ปณฝ. ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
97 ปณศ. ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย (เหมือนกับ ปณจ.)
98 ปตท. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
99 ปท. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันใช้ ปณ.)
100 ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
101 ผกก. ผู้กำกับการ
102 ผกก.ภ. ผู้กำกับการตำรวจภูธร
103 ผบ.ตร. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
104 ผบ.ทบ. ผู้บัญชาการทหารบก
105 ผบ.ทสส. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
106 ผบก. ผู้บังคับการ (ตำรวจ)
107 ผบก.ภ. ผู้บังคับการตำรวจภูธร
108 ผบช. ผู้บัญชาการ (ตำรวจ)
109 ผบช.น. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
110 ผวจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
111 ผศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
112 ผส. กรมผสม (ทหาร)
113 ผสส. ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
114 ผอ. ผู้อำนวยการกอง
115 ผอ. ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
116 ผอ. ผู้อำนวยการ
117 พ.ต.อ. พันตำรวจเอก
118 พ.ร.ก. พระราชกำหนด
119 พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
120 พญ. แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
121 พท. พื้นที่
122 พธ.บ. พุทธศาสตรบัณฑิต
123 พนง. พนักงาน
124 พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
125 พมจ. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค...
126 พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค... (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ...
127 ภ.ง.ด. ภาษีเงินได้
128 ภ.ป.ร. ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระ...
129 ภญ. เภสัชกรหญิง (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
130 ม. หมู่บ้าน
131 ม.ร.ว. หม่อมราชวงศ์
132 มท กระทรวงมหาดไทย
133 มม. มิลลิเมตร
134 มล. มิลลิลิตร
135 มว. หมวด
136 มอก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห... (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุ...
137 ร.ด. กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
138 ร.ศ. รัตนโกสินทร์ศก
139 ร.ส.พ. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณ...
140 รป.บ.(ตร.) รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเ...
141 รปจ. ระเบียบปฏิบัติประจำ
142 รปภ. รักษาความปลอดภัย
143 รพ. โรงพยาบาล
144 รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
145 รมช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
146 รมต. รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
147 รมว. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
148 รร.จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ทหารบก)
149 รรท. รักษาราชการแทน
150 รศ. รองศาสตราจารย์
151 ล.ญ. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
152 ล.ว. ลูกเสือวิสามัญ
153 ว.ด.ป., ว/ด/ป วัน เดือน ปี
154 ศก. กรมศุลกากร
155 ศธ กระทรวงศึกษาธิการ
156 ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
157 ส.ก. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
158 ส.ท. สิบโท
159 ส.ล.น. สร้างเสริมลักษณะนิสัย
160 ส.ว. สมาชิกวุฒิสภา
161 ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
162 ส.อ. สิบเอก
163 สจ. สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
164 สจ. วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
165 สตม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจ)
166 สท. ชา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
167 สน. สถานีตำรวจ
168 สน. เส้น (หน่วยความยาวไทย)
169 สน. สถานีตำรวจนครบาล
170 สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักง...
171 สนญ. สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่...
172 สนพ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
173 สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก... (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
174 สผผ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
175 สภ. สถานีตำรวจภูธร
176 สว. สารวัตร
177 สว.สส. สารวัตรสืบสวน
178 สว.อก. สารวัตรอำนวยการ
179 สวญ. สารวัตรใหญ่
180 สวป. สารวัตรป้องกันปราบปราม
181 สสจ. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
182 สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
183 สสร. หรือ ส.ส.ร. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
184 สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกล...
185 สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร...
186 สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง...
187 สสอ. สาธารณสุขอำเภอ (ตำแหน่ง)
188 หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
189 หสน. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
190 อ.ตร. อธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการต...
191 อ.ส.ท. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห... (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่ง...
192 อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไ...
193 อตร. องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
194 อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
195 อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล
196 อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
197 อพป. หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเ...
198 อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
199 อสร. องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
200 โทร. โทรศัพท์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud