ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
1ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2รพ.โรงพยาบาล
3อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
4(ม.ป.ป.)ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
5ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(เดิมใช้ ขส.มก.)
6อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
7อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
8ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9สจ.สมาชิกสภาจังหวัด(เดิมใช้ ส.จ.)
10ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
11กม.กิโลเมตร
12รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
13สภ.สถานีตำรวจภูธร
14ดร.ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
15ภญ.เภสัชกรหญิง(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
16พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
17รมต.รัฐมนตรี(เดิมใช้ ร.ม.ต.)
18ตจว.ต่างจังหวัด
19นสพ., น.ส.พ.หนังสือพิมพ์
20ป.ป.ป.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
21ขรก.ข้าราชการ
22รรท.รักษาราชการแทน
23ศธกระทรวงศึกษาธิการ
24หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
25พมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
26ทส.ปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
27สสจ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
28กฮ.กิโลเฮิรตซ์
29อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
30สว.สารวัตร
31ครม.คณะรัฐมนตรี
32รปภ.รักษาความปลอดภัย
33กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
34ผอ.ผู้อำนวยการ
35ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
36รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย(เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
37ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
38บ.ข.ส.บริษัทขนส่งจำกัด
39น.น.น้ำหนัก
40สสอ.สาธารณสุขอำเภอ(ตำแหน่ง)
41นรม.นายกรัฐมนตรี
42(ม.ป.ท.)ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
43โทร.โทรศัพท์
44ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
45กทม. หรือ กทมกรุงเทพมหานคร
46นอภ.นายอำเภอ
47ปชช.ประชาชน
48พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
49สว.สส.สารวัตรสืบสวน
50ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
52สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
53ก.ม.คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
54รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง(เดิมใช้ ร.ม.ช.)
55หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
56นนส.นักเรียนนายสิบทหารบก
57บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
58สวญ.สารวัตรใหญ่
59กพ.ทบ.กรมกำลังพลทหารบก
60ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
61บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
62บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
63ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
64ก.บช.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
65พ.ร.ก.พระราชกำหนด
66ปณศ.ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(เหมือนกับ ปณจ.)
67ป.อ.ประมวลกฎหมายอาญา
68ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
69ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
70มทกระทรวงมหาดไทย
71ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
72ส.ล.น.สร้างเสริมลักษณะนิสัย
73ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
74สนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
75น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
76ผบช.น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
77(ม.ป.พ.)ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
78สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตำรวจ)
79ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
80รปจ.ระเบียบปฏิบัติประจำ
81ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
82จสต.จ่าสิบตำรวจ
83กกน.กองกำกับการตำรวจนครบาล
84ส.ท.สิบโท
85ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
86ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์(เดิมใช้ ปท.)
87ตร.ม.ตารางเมตร
88พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต
89ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
90อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
91ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง
92บช.น.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
93ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
94ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
95ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
96สวป.สารวัตรป้องกันปราบปราม
97ป.ป.ส.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
98มว.หมวด
99ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
100สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เดิมใช้ ส.ป.ก.)
101กศน.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
102ทพญ.ทันตแพทย์หญิง(เดิมใช้ ท.ญ.)
103ภ.ป.ร.ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
104พญ.แพทย์หญิง(เดิมใช้ พ.ญ.)
105ผบช.ผู้บัญชาการ(ตำรวจ)
106ผบ.ทสส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
107ปณฝ.ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
108กกต.กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
109ผบก.ผู้บังคับการ(ตำรวจ)
110ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
111สว.อก.สารวัตรอำนวยการ
112ผสส.ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
113พนง.พนักงาน
114รป.บ.(ตร.)รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
115ล.ญ.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
116ก.ตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(ปัจจุบันใช้ คตง.)
117ว.ด.ป., ว/ด/ปวัน เดือน ปี
118ทส.รมว.กห.นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
119กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
120ขว.ทบ.กรมข่าวทหารบก
121มม.มิลลิเมตร
122สนญ.สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
123น.ทิศเหนือ
124สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
125ส.อ.สิบเอก
126นทพ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
127น.พ.นายแพทย์(ปัจจุบันใช้ นพ.)
128ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
129กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
130จยย.จักรยานยนต์
131มล.มิลลิลิตร
132อ.ตร.อธิบดีกรมตำรวจ(ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)
133นศพ.นักศึกษาแพทย์
134ปจว.ปฏิบัติการจิตวิทยา(ทหาร)
135ท.ญ.ทันตแพทย์หญิง(ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
136ผกก.ภ.ผู้กำกับการตำรวจภูธร
137ผกก.ผู้กำกับการ
138ร.ส.พ.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
139ตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชการ)
140รศ.รองศาสตราจารย์
141กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต
142ปณก.ที่ทำการไปรษณีย์กลาง(เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
143อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
144ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
145นดร.นักเรียนเดินเรือ(นักเรียนเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า)
146สธกระทรวงสาธารณสุข
147รร.จปร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ทหารบก)
148ก.ตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
149ม.มัธยมศึกษา
150อตร.องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
151คปต.คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
152พ.ต.อ.พันตำรวจเอก
153สผผ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
154ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต
155สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156อ.ส.ท.องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
157สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
158จนท.เจ้าหน้าที่
159ก.น.ช.คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
160บก.ร้อย.ตชด.กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
161กรป.กลางกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
162นรต.นักเรียนนายร้อยตำรวจ
163ร.ศ.รัตนโกสินทร์ศก
164โปรดเกล้าฯโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
165กสท.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
166บ.ก.บรรณาธิการ
167มอก.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
168นรว.นายตำรวจราชสำนักเวร
169พบ.ม.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
170สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
171ส.ห.สารวัตรทหาร
172น.ช.นักโทษชาย
173สปอ.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
174ผจก.ผู้จัดการ
175สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
176บก.ตชด.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
177ป.พ.พ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
178ป.ป.ช.ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง
179ทอ.กองทัพอากาศ
180ร.ท.ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
181ก.ส.ท.กรมการขนส่งทางบก(ปัจจุบันใช้ ขส.ทบ.)
182ป.ป.ร.ประชาธิปก ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
183ส.ส.ท.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(แห่งประเทศไทย)
184กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
185น.ญ.นักโทษหญิง
186นรจ.นักเรียนจ่าทหารเรือ
187นพท.นักเรียนแพทย์ทหาร
188นพจังหวัดนครพนม
189ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
190ตชด.ตำรวจตระเวนชายแดน
191ตร.กม.ตารางกิโลเมตร
192กร.ทบ.กรมกิจการพลเรือนทหารบก
193ผว.กทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
194อส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน
195ผญบ.ผู้ใหญ่บ้าน
196บกจังหวัดบึงกาฬ
197กปน.การประปานครหลวง
198ทบ.กองทัพบก
199นนร.นักเรียนนายร้อย
200ธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทย