ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุ
Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุ
1ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2รพ.โรงพยาบาล
3อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
4(ม.ป.ป.)ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
5ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(เดิมใช้ ขส.มก.)
6อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
7ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
9ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10สจ.สมาชิกสภาจังหวัด(เดิมใช้ ส.จ.)
11กม.กิโลเมตร
12รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
13สภ.สถานีตำรวจภูธร
14ดร.ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
15ภญ.เภสัชกรหญิง(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
16พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
17รมต.รัฐมนตรี(เดิมใช้ ร.ม.ต.)
18ตจว.ต่างจังหวัด
19นสพ., น.ส.พ.หนังสือพิมพ์
20ป.ป.ป.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
21ขรก.ข้าราชการ
22รรท.รักษาราชการแทน
23หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
24ศธกระทรวงศึกษาธิการ
25ทส.ปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
26พมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
27กฮ.กิโลเฮิรตซ์
28สสจ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
29อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
30สว.สารวัตร
31ครม.คณะรัฐมนตรี
32รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย(เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
33ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
34ผอ.ผู้อำนวยการ
35ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
36กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
37บ.ข.ส.บริษัทขนส่งจำกัด
38รปภ.รักษาความปลอดภัย
39สสอ.สาธารณสุขอำเภอ(ตำแหน่ง)
40น.น.น้ำหนัก
41(ม.ป.ท.)ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
42นรม.นายกรัฐมนตรี
43โทร.โทรศัพท์
44ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
45กทม. หรือ กทมกรุงเทพมหานคร
46นอภ.นายอำเภอ
47พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
48ปชช.ประชาชน
49สว.สส.สารวัตรสืบสวน
50ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
52ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
53ก.ม.คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
54รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง(เดิมใช้ ร.ม.ช.)
55หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
56บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
57สวญ.สารวัตรใหญ่
58กพ.ทบ.กรมกำลังพลทหารบก
59บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
60นนส.นักเรียนนายสิบทหารบก
61บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
62ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
63ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
64ก.บช.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
65พ.ร.ก.พระราชกำหนด
66ปณศ.ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(เหมือนกับ ปณจ.)
67ป.อ.ประมวลกฎหมายอาญา
68มทกระทรวงมหาดไทย
69ส.ล.น.สร้างเสริมลักษณะนิสัย
70สนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
71ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
72ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
73น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
74ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
75ผบช.น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
76สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตำรวจ)
77ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
78(ม.ป.พ.)ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
79ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
80รปจ.ระเบียบปฏิบัติประจำ
81ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
82จสต.จ่าสิบตำรวจ
83กกน.กองกำกับการตำรวจนครบาล
84ส.ท.สิบโท
85ตร.ม.ตารางเมตร
86ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
87บช.น.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
88ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
89อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
90พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต
91ป.ป.ส.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
92ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง
93ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์(เดิมใช้ ปท.)
94ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
95ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
96ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
97สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เดิมใช้ ส.ป.ก.)
98กศน.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
99สวป.สารวัตรป้องกันปราบปราม
100ทพญ.ทันตแพทย์หญิง(เดิมใช้ ท.ญ.)
101ภ.ป.ร.ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
102พญ.แพทย์หญิง(เดิมใช้ พ.ญ.)
103ผบ.ทสส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
104ผบก.ผู้บังคับการ(ตำรวจ)
105กกต.กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
106ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
107มว.หมวด
108ผสส.ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
109ปณฝ.ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
110ผบช.ผู้บัญชาการ(ตำรวจ)
111สว.อก.สารวัตรอำนวยการ
112พนง.พนักงาน
113รป.บ.(ตร.)รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
114ก.ตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(ปัจจุบันใช้ คตง.)
115ทส.รมว.กห.นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
116ว.ด.ป., ว/ด/ปวัน เดือน ปี
117กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
118ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
119ขว.ทบ.กรมข่าวทหารบก
120ล.ญ.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
121มม.มิลลิเมตร
122สนญ.สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
123สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
124นทพ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
125น.ทิศเหนือ
126กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
127อ.ตร.อธิบดีกรมตำรวจ(ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)
128ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
129มล.มิลลิลิตร
130จยย.จักรยานยนต์
131ผกก.ภ.ผู้กำกับการตำรวจภูธร
132นศพ.นักศึกษาแพทย์
133น.พ.นายแพทย์(ปัจจุบันใช้ นพ.)
134ท.ญ.ทันตแพทย์หญิง(ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
135ปจว.ปฏิบัติการจิตวิทยา(ทหาร)
136ร.ส.พ.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
137รศ.รองศาสตราจารย์
138ส.อ.สิบเอก
139ตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชการ)
140ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
141ปณก.ที่ทำการไปรษณีย์กลาง(เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
142นดร.นักเรียนเดินเรือ(นักเรียนเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า)
143อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
144ผกก.ผู้กำกับการ
145รร.จปร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ทหารบก)
146กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต
147ก.ตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
148คปต.คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
149อตร.องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
150สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต
152อ.ส.ท.องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
153สผผ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
154พ.ต.อ.พันตำรวจเอก
155สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
156ก.น.ช.คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
157บก.ร้อย.ตชด.กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
158จนท.เจ้าหน้าที่
159นรต.นักเรียนนายร้อยตำรวจ
160สธกระทรวงสาธารณสุข
161ร.ศ.รัตนโกสินทร์ศก
162มอก.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
163กรป.กลางกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
164โปรดเกล้าฯโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
165กสท.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
166พบ.ม.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
167สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
168นรว.นายตำรวจราชสำนักเวร
169ม.มัธยมศึกษา
170บ.ก.บรรณาธิการ
171สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
172ส.ห.สารวัตรทหาร
173สปอ.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
174บก.ตชด.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
175น.ช.นักโทษชาย
176ป.พ.พ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
177ป.ป.ช.ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง
178ผจก.ผู้จัดการ
179ทอ.กองทัพอากาศ
180ก.ส.ท.กรมการขนส่งทางบก(ปัจจุบันใช้ ขส.ทบ.)
181ส.ส.ท.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(แห่งประเทศไทย)
182ร.ท.ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
183กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
184ป.ป.ร.ประชาธิปก ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
185นพจังหวัดนครพนม
186น.ญ.นักโทษหญิง
187นพท.นักเรียนแพทย์ทหาร
188ตร.กม.ตารางกิโลเมตร
189ตชด.ตำรวจตระเวนชายแดน
190ผว.กทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
191กร.ทบ.กรมกิจการพลเรือนทหารบก
192นรจ.นักเรียนจ่าทหารเรือ
193ผญบ.ผู้ใหญ่บ้าน
194อส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน
195กปน.การประปานครหลวง
196ธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทย
197นนร.นักเรียนนายร้อย
198บกจังหวัดบึงกาฬ
199รร.ตท.โรงเรียนเตรียมทหาร(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย)
200ทบ.กองทัพบก