อักษรย่อ

200 อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

อักษรย่อ รวม 200 อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 200 อักษรย่อ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. (ม.ป.ท.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
 2. (ม.ป.ป.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
 3. (ม.ป.พ.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
 4. ก.ก.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 5. ก.จ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 6. ก.ท.
  ย่อมาจาก ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.
 7. ก.บช.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
 8. ก.ม.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
 9. ก.ส.ท.
  ย่อมาจาก กรมการขนส่งทางบก
 10. กก
  ย่อมาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 11. กกต.
  ย่อมาจาก กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
 12. กกท.
  ย่อมาจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 13. กกน.
  ย่อมาจาก กองกำกับการตำรวจนครบาล
 14. กทม. หรือ กทม
  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร
 15. กพ.ทบ.
  ย่อมาจาก กรมกำลังพลทหารบก
 16. กพอ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการพัฒนาอำเถอ
 17. กม.
  ย่อมาจาก กิโลเมตร
 18. กรป.กลาง
  ย่อมาจาก กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 19. กศ.บป.
  ย่อมาจาก โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ
 20. กศน.
  ย่อมาจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 21. กสท.
  ย่อมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 22. กอท.
  ย่อมาจาก กองอัยการทหาร
 23. กฮ.
  ย่อมาจาก กิโลเฮิรตซ์
 24. ขก
  ย่อมาจาก จังหวัดขอนแก่น
 25. ขรก.
  ย่อมาจาก ข้าราชการ
 26. ขสมก.
  ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 27. ข้าฯ
  ย่อมาจาก ข้าพเจ้า
 28. ครม.
  ย่อมาจาก คณะรัฐมนตรี
 29. จ.ป.ร.
  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช
 30. จ.ม.
  ย่อมาจาก จดหมาย
 31. จนท.
  ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่
 32. จยย.
  ย่อมาจาก จักรยานยนต์
 33. จว.
  ย่อมาจาก จังหวัด
 34. จสต.
  ย่อมาจาก จ่าสิบตำรวจ
 35. ช.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จังหวัดเชียงใหม่
 36. ชม
  ย่อมาจาก จังหวัดเชียงใหม่
 37. ดร.
  ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
 38. ต.จ.ว.
  ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 39. ต.ต.
  ย่อมาจาก ทิศตะวันตก
 40. ตจว.
  ย่อมาจาก ต่างจังหวัด
 41. ตช.
  ย่อมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 42. ตชด.
  ย่อมาจาก ตำรวจตระเวนชายแดน
 43. ตม.
  ย่อมาจาก กองตรวจคนเข้าเมือง
 44. ตร
  ย่อมาจาก จังหวัดตราด
 45. ตร.ทล.
  ย่อมาจาก ตำรวจทางหลวง
 46. ตร.ม.
  ย่อมาจาก ตารางเมตร
 47. ตร.ว.
  ย่อมาจาก ตารางวา
 48. ตรอ.
  ย่อมาจาก ตรวจสภาพรถเอกชน
 49. ถ.
  ย่อมาจาก ถนน
 50. ท.ช.
  ย่อมาจาก ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 51. ท.ญ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง
 52. ท.พ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทย์ชาย
 53. ท.ม.
  ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
 54. ททท.
  ย่อมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 55. ทพ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทย์ชาย
 56. ทพญ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง
 57. ทล.
  ย่อมาจาก กรมทางหลวง
 58. ทศท.
  ย่อมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 59. ทส.ปช.
  ย่อมาจาก ไทยอาสาป้องกันชาติ
 60. ทูลเกล้าฯ
  ย่อมาจาก ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
 61. ธ.ก.ส.
  ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 62. น.
  ย่อมาจาก ทิศเหนือ
 63. น.ช.
  ย่อมาจาก นักโทษชาย
 64. น.น.
  ย่อมาจาก น้ำหนัก
 65. น.พ.
  ย่อมาจาก นายแพทย์
 66. น.ร.
  ย่อมาจาก นักเรียน
 67. น.ว.
  ย่อมาจาก หนังสือเวียน
 68. น.ศ.
  ย่อมาจาก นักศึกษา
 69. น.สพ.
  ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์
 70. น.อ.
  ย่อมาจาก นาวาเอก
 71. นทพ.
  ย่อมาจาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 72. นนส.
  ย่อมาจาก นักเรียนนายสิบทหารบก
 73. นพ
  ย่อมาจาก จังหวัดนครพนม
 74. นร
  ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี
 75. นรจ.
  ย่อมาจาก นักเรียนจ่าทหารเรือ
 76. นรม.
  ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี
 77. นว
  ย่อมาจาก จังหวัดนครสวรรค์
 78. นศพ.
  ย่อมาจาก นักศึกษาแพทย์
 79. นสพ., น.ส.พ.
  ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์
 80. นอภ.
  ย่อมาจาก นายอำเภอ
 81. น้อมเกล้าฯ
  ย่อมาจาก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
 82. บ.ก.
  ย่อมาจาก บรรณาธิการ
 83. บ.ข.ส.
  ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด
 84. บ.ม.
  ย่อมาจาก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
 85. บก
  ย่อมาจาก จังหวัดบึงกาฬ
 86. บช.ปส.
  ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 87. บมจ.
  ย่อมาจาก บริษัทมหาชนจำกัด
 88. บลจ.
  ย่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
 89. ป.
  ย่อมาจาก ประถมศึกษา
 90. ป.กศ.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 91. ป.กศ.สูง
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
 92. ป.จ.ว.
  ย่อมาจาก บันทึกประจำวัน
 93. ป.ป.ป.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 94. ป.ป.ส.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 95. ป.อ.
  ย่อมาจาก ประมวลกฎหมายอาญา
 96. ปจว.
  ย่อมาจาก ปฏิบัติการจิตวิทยา
 97. ปชช.
  ย่อมาจาก ประชาชน
 98. ปณ.
  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์
 99. ปณศ.
  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย
 100. ปตท.
  ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 101. ปวช.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 102. ปวส.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 103. ปอ.
  ย่อมาจาก รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ
 104. ผ.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร
 105. ผกก.
  ย่อมาจาก ผู้กำกับการ
 106. ผจก.
  ย่อมาจาก ผู้จัดการ
 107. ผบ.ตร.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 108. ผบ.ทบ.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารบก
 109. ผบก.
  ย่อมาจาก ผู้บังคับการ
 110. ผบก.ภ.
  ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธร
 111. ผบช.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการ
 112. ผบช.น.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 113. ผวจ.
  ย่อมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
 114. ผศ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 115. ผส.
  ย่อมาจาก สีผสมอาหาร ประเภทผลิต
 116. ผสส.
  ย่อมาจาก ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
 117. ผอ.
  ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ
 118. พ.ต.อ.
  ย่อมาจาก พันตำรวจเอก
 119. พ.ท.
  ย่อมาจาก พันโท
 120. พ.บ.
  ย่อมาจาก แพทยศาสตรบัณฑิต
 121. พ.ม.
  ย่อมาจาก แพทยศาสตรมหาบัณฑิต
 122. พ.ร.ก.
  ย่อมาจาก พระราชกำหนด
 123. พ.ร.บ.
  ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ
 124. พญ.
  ย่อมาจาก แพทย์หญิง
 125. พธ.บ.
  ย่อมาจาก พุทธศาสตรบัณฑิต
 126. พนง.
  ย่อมาจาก พนักงาน
 127. พม
  ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 128. พมจ.
  ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 129. พว.
  ย่อมาจาก สำนักพระราชวัง
 130. พอ.สว.
  ย่อมาจาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 131. ภ.ป.ร.
  ย่อมาจาก ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช
 132. ภญ.
  ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง
 133. ม.
  ย่อมาจาก มัธยมศึกษา
 134. ม.ร.ว.
  ย่อมาจาก หม่อมราชวงศ์
 135. ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 136. มท
  ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย
 137. มม.
  ย่อมาจาก มิลลิเมตร
 138. มล.
  ย่อมาจาก มิลลิลิตร
 139. มว.
  ย่อมาจาก หมวด
 140. ร.ด.
  ย่อมาจาก กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
 141. ร.บ.
  ย่อมาจาก รัฐศาสตรบัณฑิต
 142. ร.พ.
  ย่อมาจาก โรงพิมพ์
 143. ร.ศ.
  ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก
 144. รบ
  ย่อมาจาก จังหวัดราชบุรี
 145. รปจ.
  ย่อมาจาก ระเบียบปฏิบัติประจำ
 146. รปภ.
  ย่อมาจาก รักษาความปลอดภัย
 147. รพ.
  ย่อมาจาก โรงพยาบาล
 148. รฟท.
  ย่อมาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย
 149. รมช.
  ย่อมาจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 150. รมต.
  ย่อมาจาก รัฐมนตรี
 151. รมว.
  ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 152. รร.จปร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 153. รรท.
  ย่อมาจาก รักษาราชการแทน
 154. รศ.
  ย่อมาจาก รองศาสตราจารย์
 155. ล.ญ.
  ย่อมาจาก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 156. ล.ว.
  ย่อมาจาก ลูกเสือวิสามัญ
 157. ว.ด.ป., ว/ด/ป
  ย่อมาจาก วัน เดือน ปี
 158. วท
  ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 159. ศธ
  ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ
 160. ส.ก.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 161. ส.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี
 162. ส.ต.
  ย่อมาจาก สิบตรี
 163. ส.ท.
  ย่อมาจาก สิบโท
 164. ส.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
 165. ส.ล.น.
  ย่อมาจาก สร้างเสริมลักษณะนิสัย
 166. ส.ว.
  ย่อมาจาก สมาชิกวุฒิสภา
 167. ส.ส.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 168. ส.ห.
  ย่อมาจาก สารวัตรทหาร
 169. ส.อ.
  ย่อมาจาก สิบเอก
 170. สจ.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด
 171. สต
  ย่อมาจาก จังหวัดสตูล
 172. สตม.
  ย่อมาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 173. สท
  ย่อมาจาก จังหวัดสุโขทัย
 174. สธ
  ย่อมาจาก กระทรวงสาธารณสุข
 175. สน
  ย่อมาจาก จังหวัดสกลนคร
 176. สนพ.
  ย่อมาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 177. สพ
  ย่อมาจาก จังหวัดสุพรรณบุรี
 178. สภ.
  ย่อมาจาก สถานีตำรวจภูธร
 179. สว.
  ย่อมาจาก สารวัตร
 180. สว.สส.
  ย่อมาจาก สารวัตรสืบสวน
 181. สว.อก.
  ย่อมาจาก สารวัตรอำนวยการ
 182. สวญ.
  ย่อมาจาก สารวัตรใหญ่
 183. สวป.
  ย่อมาจาก สารวัตรป้องกันปราบปราม
 184. สสจ.
  ย่อมาจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 185. สสร. หรือ ส.ส.ร.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 186. สสอ.
  ย่อมาจาก สาธารณสุขอำเภอ
 187. หจก.
  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 188. หสน.
  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 189. อ.
  ย่อมาจาก อาจารย์
 190. อ.ตร.
  ย่อมาจาก อธิบดีกรมตำรวจ
 191. อ.ส.ม.ท.
  ย่อมาจาก องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 192. อตร.
  ย่อมาจาก องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 193. อบจ.
  ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 194. อบต.
  ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล
 195. อปพร.
  ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 196. อพป.
  ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 197. อส.
  ย่อมาจาก สมาชิกอาสารักษาดินแดน
 198. อสร.
  ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
 199. โทร.
  ย่อมาจาก โทรศัพท์
 200. โปรดเกล้าฯ
  ย่อมาจาก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับอักษรย่อทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมอักษรย่อ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน