อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
1(ม.ป.ท.)ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
2(ม.ป.ป.)ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
3(ม.ป.พ.)ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
4ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5ก.ตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(ปัจจุบันใช้ คตง.)
6ก.ตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
7ก.น.ช.คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
8ก.บช.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
9ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10ก.ม.คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
11กกต.กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
12กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
13กกน.กองกำกับการตำรวจนครบาล
14กทม. หรือ กทมกรุงเทพมหานคร
15กพ.ทบ.กรมกำลังพลทหารบก
16กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18กม.กิโลเมตร
19กรป.กลางกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
20กศ.บ.การศึกษาบัณฑิต
21กศน.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
22กสท.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
23กอท.กองอัยการทหาร
24กฮ.กิโลเฮิรตซ์
25ขรก.ข้าราชการ
26ขว.ทบ.กรมข่าวทหารบก
27ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(เดิมใช้ ขส.มก.)
28ข้าฯข้าพเจ้า
29คปต.คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
30ครม.คณะรัฐมนตรี
31จ.ป.ร.มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
32จ.ม.จดหมาย
33จนท.เจ้าหน้าที่
34จยย.จักรยานยนต์
35จสต.จ่าสิบตำรวจ
36ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
37ดร.ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
38ตจว.ต่างจังหวัด
39ตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชการ)
40ตชด.ตำรวจตระเวนชายแดน
41ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง
42ตร.ม.ตารางเมตร
43ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
44ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
45ท.ญ.ทันตแพทย์หญิง(ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
46ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
47ทบ.กองทัพบก
48ทพญ.ทันตแพทย์หญิง(เดิมใช้ ท.ญ.)
49ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
50ทส.ปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
51ทส.รมว.กห.นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
52ทอ.กองทัพอากาศ
53ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
54โทร.โทรศัพท์
55ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
56น.ทิศเหนือ
57น.ช.นักโทษชาย
58น.ญ.นักโทษหญิง
59น.น.น้ำหนัก
60น.พ.นายแพทย์(ปัจจุบันใช้ นพ.)
61น.ศ.นักศึกษา
62นดร.นักเรียนเดินเรือ(นักเรียนเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า)
63นทพ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
64นนส.นักเรียนนายสิบทหารบก
65นพจังหวัดนครพนม
66นพท.นักเรียนแพทย์ทหาร
67นรจ.นักเรียนจ่าทหารเรือ
68นรต.นักเรียนนายร้อยตำรวจ
69นรม.นายกรัฐมนตรี
70นรว.นายตำรวจราชสำนักเวร
71นศพ.นักศึกษาแพทย์
72นสพ., น.ส.พ.หนังสือพิมพ์
73นอภ.นายอำเภอ
74น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
75บ.ก.บรรณาธิการ
76บ.ข.ส.บริษัทขนส่งจำกัด
77บกจังหวัดบึงกาฬ
78บก.ตชด.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
79บก.ร้อย.ตชด.กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
80บช.น.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
81บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
82บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
83บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
84ป.ประถมศึกษา
85ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
86ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
87ป.ป.ช.ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง
88ป.ป.ป.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
89ป.ป.ร.ประชาธิปก ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
90ป.ป.ส.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
91ป.พ.พ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
92ป.อ.ประมวลกฎหมายอาญา
93ปจว.ปฏิบัติการจิตวิทยา(ทหาร)
94ปชช.ประชาชน
95ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์(เดิมใช้ ปท.)
96ปณก.ที่ทำการไปรษณีย์กลาง(เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
97ปณฝ.ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
98ปณศ.ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(เหมือนกับ ปณจ.)
99ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
100ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
101ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
102ปอ.รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ
103โปรดเกล้าฯโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
104ผกก.ผู้กำกับการ
105ผกก.ภ.ผู้กำกับการตำรวจภูธร
106ผจก.ผู้จัดการ
107ผญบ.ผู้ใหญ่บ้าน
108ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
109ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
110ผบ.ทสส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
111ผบก.ผู้บังคับการ(ตำรวจ)
112ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
113ผบช.ผู้บัญชาการ(ตำรวจ)
114ผบช.น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
115ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
116ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
117ผสส.ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
118ผอ.ผู้อำนวยการ
119พ.ต.อ.พันตำรวจเอก
120พ.ท.พันโท
121พ.ร.ก.พระราชกำหนด
122พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
123พญ.แพทย์หญิง(เดิมใช้ พ.ญ.)
124พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต
125พนง.พนักงาน
126พบ.ม.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
127พมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
128พมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
129พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
130ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
131ภ.ป.ร.ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช(พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
132ภญ.เภสัชกรหญิง(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
133ม.มัธยมศึกษา
134ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
135มทกระทรวงมหาดไทย
136มม.มิลลิเมตร
137มล.มิลลิลิตร
138มว.หมวด
139มอก.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
140ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
141ร.ท.ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
142ร.ศ.รัตนโกสินทร์ศก
143ร.ส.พ.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
144รป.บ.(ตร.)รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
145รปจ.ระเบียบปฏิบัติประจำ
146รปภ.รักษาความปลอดภัย
147รพ.โรงพยาบาล
148รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย(เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
149รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง(เดิมใช้ ร.ม.ช.)
150รมต.รัฐมนตรี(เดิมใช้ ร.ม.ต.)
151รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
152รร.จปร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ทหารบก)
153รรท.รักษาราชการแทน
154รศ.รองศาสตราจารย์
155ล.ญ.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
156ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
157ว.ด.ป., ว/ด/ปวัน เดือน ปี
158ศธกระทรวงศึกษาธิการ
159ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต
160ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
161ส.ท.สิบโท
162ส.ล.น.สร้างเสริมลักษณะนิสัย
163ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
164ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
165ส.ห.สารวัตรทหาร
166ส.อ.สิบเอก
167สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
168สจ.สมาชิกสภาจังหวัด(เดิมใช้ ส.จ.)
169สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตำรวจ)
170สธกระทรวงสาธารณสุข
171สนจังหวัดสกลนคร
172สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
173สนญ.สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
174สนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
175สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เดิมใช้ ส.ป.ก.)
176สปอ.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
177สผผ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
178สภ.สถานีตำรวจภูธร
179สว.สารวัตร
180สว.สส.สารวัตรสืบสวน
181สว.อก.สารวัตรอำนวยการ
182สวญ.สารวัตรใหญ่
183สวป.สารวัตรป้องกันปราบปราม
184สสจ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
185สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
186สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
187สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
189สสอ.สาธารณสุขอำเภอ(ตำแหน่ง)
190หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
191หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
192อ.ตร.อธิบดีกรมตำรวจ(ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)
193อ.ส.ท.องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
194อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
195อตร.องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
196อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
197อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
198อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
199อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
200อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ