อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
1(ม.ป.ท.)ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
2(ม.ป.ป.)ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
3(ม.ป.พ.)ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
4ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5ก.บช.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
6ก.ม.คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
7กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
8กกน.กองกำกับการตำรวจนครบาล
9กทม. หรือ กทมกรุงเทพมหานคร
10กพ.ทบ.กรมกำลังพลทหารบก
11กม.กิโลเมตร
12กฮ.กิโลเฮิรตซ์
13ขรก.ข้าราชการ
14ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(เดิมใช้ ขส.มก.)
15ครม.คณะรัฐมนตรี
16จสต.จ่าสิบตำรวจ
17ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
18ดร.ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
19ตจว.ต่างจังหวัด
20ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง
21ตร.ม.ตารางเมตร
22ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
23ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
24ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
25ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
26ทส.ปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
27ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
28โทร.โทรศัพท์
29ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
30น.ทิศเหนือ
31น.น.น้ำหนัก
32น.พ.นายแพทย์(ปัจจุบันใช้ นพ.)
33นนส.นักเรียนนายสิบทหารบก
34นรม.นายกรัฐมนตรี
35นสพ., น.ส.พ.หนังสือพิมพ์
36นอภ.นายอำเภอ
37น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
38บ.ข.ส.บริษัทขนส่งจำกัด
39บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
40บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
41บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
42ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
43ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
44ป.ป.ป.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
45ป.อ.ประมวลกฎหมายอาญา
46ปชช.ประชาชน
47ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์(เดิมใช้ ปท.)
48ปณศ.ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(เหมือนกับ ปณจ.)
49ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
50ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
51ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
52ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
53ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
54ผบช.น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
55ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
56ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57ผอ.ผู้อำนวยการ
58พ.ร.ก.พระราชกำหนด
59พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
60พญ.แพทย์หญิง(เดิมใช้ พ.ญ.)
61พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต
62พมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
63พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
64ภญ.เภสัชกรหญิง(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
65ม.มัธยมศึกษา
66ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
67มทกระทรวงมหาดไทย
68มว.หมวด
69ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
70รปจ.ระเบียบปฏิบัติประจำ
71รปภ.รักษาความปลอดภัย
72รพ.โรงพยาบาล
73รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย(เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
74รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง(เดิมใช้ ร.ม.ช.)
75รมต.รัฐมนตรี(เดิมใช้ ร.ม.ต.)
76รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
77รรท.รักษาราชการแทน
78ศธกระทรวงศึกษาธิการ
79ส.ท.สิบโท
80ส.ล.น.สร้างเสริมลักษณะนิสัย
81ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
82ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
83สจ.สมาชิกสภาจังหวัด(เดิมใช้ ส.จ.)
84สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตำรวจ)
85สนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
86สภ.สถานีตำรวจภูธร
87สว.สารวัตร
88สว.สส.สารวัตรสืบสวน
89สวญ.สารวัตรใหญ่
90สวป.สารวัตรป้องกันปราบปราม
91สสจ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
92สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
93สสอ.สาธารณสุขอำเภอ(ตำแหน่ง)
94หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
95หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
96อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
97อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
98อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
99อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
100อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ