ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุหมวด
1ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2รพ.โรงพยาบาล
3อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
4(ม.ป.ป.)ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
5ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(เดิมใช้ ขส.มก.)
6อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
7อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
8ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9สจ.สมาชิกสภาจังหวัด(เดิมใช้ ส.จ.)
10ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
11กม.กิโลเมตร
12รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
13สภ.สถานีตำรวจภูธร
14ดร.ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
15ภญ.เภสัชกรหญิง(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
16พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
17รมต.รัฐมนตรี(เดิมใช้ ร.ม.ต.)
18ตจว.ต่างจังหวัด
19นสพ., น.ส.พ.หนังสือพิมพ์
20ป.ป.ป.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
21ขรก.ข้าราชการ
22รรท.รักษาราชการแทน
23ศธกระทรวงศึกษาธิการ
24หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
25พมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
26ทส.ปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
27สสจ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
28กฮ.กิโลเฮิรตซ์
29อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
30สว.สารวัตร
31ครม.คณะรัฐมนตรี
32รปภ.รักษาความปลอดภัย
33กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
34ผอ.ผู้อำนวยการ
35ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
36รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย(เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
37ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
38บ.ข.ส.บริษัทขนส่งจำกัด
39น.น.น้ำหนัก
40สสอ.สาธารณสุขอำเภอ(ตำแหน่ง)
41นรม.นายกรัฐมนตรี
42(ม.ป.ท.)ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
43โทร.โทรศัพท์
44ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
45กทม. หรือ กทมกรุงเทพมหานคร
46นอภ.นายอำเภอ
47ปชช.ประชาชน
48พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
49สว.สส.สารวัตรสืบสวน
50ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
52สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
53ก.ม.คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
54รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง(เดิมใช้ ร.ม.ช.)
55หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
56นนส.นักเรียนนายสิบทหารบก
57บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
58สวญ.สารวัตรใหญ่
59กพ.ทบ.กรมกำลังพลทหารบก
60ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
61บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
62บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
63ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
64ก.บช.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
65พ.ร.ก.พระราชกำหนด
66ปณศ.ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(เหมือนกับ ปณจ.)
67ป.อ.ประมวลกฎหมายอาญา
68ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
69ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
70มทกระทรวงมหาดไทย
71ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
72ส.ล.น.สร้างเสริมลักษณะนิสัย
73ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
74สนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
75น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
76ผบช.น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
77(ม.ป.พ.)ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
78สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตำรวจ)
79ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
80รปจ.ระเบียบปฏิบัติประจำ
81ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
82จสต.จ่าสิบตำรวจ
83กกน.กองกำกับการตำรวจนครบาล
84ส.ท.สิบโท
85ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
86ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์(เดิมใช้ ปท.)
87ตร.ม.ตารางเมตร
88พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต
89ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
90อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
91ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง
92บช.น.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
93ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
94ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
95ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
96สวป.สารวัตรป้องกันปราบปราม
97ป.ป.ส.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
98มว.หมวด
99ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
100สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เดิมใช้ ส.ป.ก.)