ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

ประเทศไทยของเรามีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ ชื่อย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก เช่น ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รพ. = โรงพยาบาล ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รวมตัวอย่างของ อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. (ม.ป.ท.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

 2. (ม.ป.ป.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 3. (ม.ป.พ.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

 4. ก.ก.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 5. ก.จ.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 6. ก.บช.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

 7. ก.ม.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

 8. กกท.

  ย่อมาจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

 9. กทม. หรือ กทม

  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร

 10. กม.

  ย่อมาจาก กิโลเมตร

 11. กศ.บป.

  ย่อมาจาก โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ

  หมายเหตุ (สถาบันราชภัฏ)

 12. กฮ.

  ย่อมาจาก กิโลเฮิรตซ์

 13. ขรก.

  ย่อมาจาก ข้าราชการ

 14. ขสมก.

  ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ขส.มก.)

 15. ครม.

  ย่อมาจาก คณะรัฐมนตรี

 16. จ.ป.ร.

  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช

  หมายเหตุ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 17. ชม

  ย่อมาจาก จังหวัดเชียงใหม่

 18. ดร.

  ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

 19. ตจว.

  ย่อมาจาก ต่างจังหวัด

 20. ททท.

  ย่อมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 21. ทส.ปช.

  ย่อมาจาก ไทยอาสาป้องกันชาติ

 22. โทร.

  ย่อมาจาก โทรศัพท์

 23. ธ.ก.ส.

  ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 24. น.

  ย่อมาจาก ทิศเหนือ

 25. น.น.

  ย่อมาจาก น้ำหนัก

 26. น.พ.

  ย่อมาจาก นายแพทย์

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ นพ.)

 27. นนส.

  ย่อมาจาก นักเรียนนายสิบทหารบก

 28. นรม.

  ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี

 29. นศพ.

  ย่อมาจาก นักศึกษาแพทย์

 30. นสพ., น.ส.พ.

  ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์

 31. นอภ.

  ย่อมาจาก นายอำเภอ

 32. บ.ข.ส.

  ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด

 33. บช.ปส.

  ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

 34. บมจ.

  ย่อมาจาก บริษัทมหาชนจำกัด

 35. บลจ.

  ย่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด

 36. ป.กศ.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 37. ป.กศ.สูง

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

 38. ป.ป.ป.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 39. ป.อ.

  ย่อมาจาก ประมวลกฎหมายอาญา

 40. ปชช.

  ย่อมาจาก ประชาชน

 41. ปณ.

  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ปท.)

 42. ปตท.

  ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 43. ปวช.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 44. ปวส.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 45. ผบ.ตร.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 46. ผบก.

  ย่อมาจาก ผู้บังคับการ

  หมายเหตุ (ตำรวจ)

 47. ผบก.ภ.

  ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธร

 48. ผบช.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการ

  หมายเหตุ (ตำรวจ)

 49. ผบช.น.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 50. ผวจ.

  ย่อมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด

 51. ผศ.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 52. ผอ.

  ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ

 53. พ.ท.

  ย่อมาจาก พันโท

 54. พ.ม.

  ย่อมาจาก แพทยศาสตรมหาบัณฑิต

 55. พ.ร.ก.

  ย่อมาจาก พระราชกำหนด

 56. พ.ร.บ.

  ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ

 57. พญ.

  ย่อมาจาก แพทย์หญิง

  หมายเหตุ (เดิมใช้ พ.ญ.)

 58. พม

  ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 59. พมจ.

  ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 60. พอ.สว.

  ย่อมาจาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  หมายเหตุ (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)

 61. ภญ.

  ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

 62. ม.

  ย่อมาจาก มัธยมศึกษา

 63. ม.ร.ว.

  ย่อมาจาก หม่อมราชวงศ์

 64. มท

  ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย

 65. มว.

  ย่อมาจาก หมวด

 66. ร.พ.

  ย่อมาจาก โรงพิมพ์

 67. รปจ.

  ย่อมาจาก ระเบียบปฏิบัติประจำ

 68. รปภ.

  ย่อมาจาก รักษาความปลอดภัย

 69. รพ.

  ย่อมาจาก โรงพยาบาล

 70. รฟท.

  ย่อมาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ฟ.ท.

 71. รมช.

  ย่อมาจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ช.)

 72. รมต.

  ย่อมาจาก รัฐมนตรี

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 73. รมว.

  ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 74. รร.จปร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  หมายเหตุ (ทหารบก)

 75. รรท.

  ย่อมาจาก รักษาราชการแทน

 76. ศธ

  ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

 77. ส.ก.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 78. ส.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

  หมวด ชื่อโรงเรียน

 79. ส.ต.

  ย่อมาจาก สิบตรี

 80. ส.ท.

  ย่อมาจาก สิบโท

 81. ส.ว.

  ย่อมาจาก สมาชิกวุฒิสภา

  หมายเหตุ (ปาก) วุฒิสมาชิก

 82. ส.ส.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 83. ส.อ.

  ย่อมาจาก สิบเอก

 84. สจ.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

 85. สธ

  ย่อมาจาก กระทรวงสาธารณสุข

 86. สน

  ย่อมาจาก จังหวัดสกลนคร

 87. สภ.

  ย่อมาจาก สถานีตำรวจภูธร

 88. สว.

  ย่อมาจาก สารวัตร

 89. สว.สส.

  ย่อมาจาก สารวัตรสืบสวน

 90. สวญ.

  ย่อมาจาก สารวัตรใหญ่

 91. สวป.

  ย่อมาจาก สารวัตรป้องกันปราบปราม

 92. สสจ.

  ย่อมาจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 93. สสร. หรือ ส.ส.ร.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 94. สสอ.

  ย่อมาจาก สาธารณสุขอำเภอ

  หมายเหตุ (ตำแหน่ง)

 95. หจก.

  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 96. หสน.

  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 97. อ.ส.ม.ท.

  ย่อมาจาก องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

 98. อปพร.

  ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 99. อพป.

  ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 100. อสร.

  ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย
Download