ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุ
Noอักษรย่อย่อมาจากหมายเหตุ
1ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2รพ.โรงพยาบาล
3อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
4(ม.ป.ป.)ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
5ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(เดิมใช้ ขส.มก.)
6อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
7ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
9ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10สจ.สมาชิกสภาจังหวัด(เดิมใช้ ส.จ.)
11กม.กิโลเมตร
12รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
13สภ.สถานีตำรวจภูธร
14ดร.ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
15ภญ.เภสัชกรหญิง(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
16พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
17รมต.รัฐมนตรี(เดิมใช้ ร.ม.ต.)
18ตจว.ต่างจังหวัด
19นสพ., น.ส.พ.หนังสือพิมพ์
20ป.ป.ป.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
21ขรก.ข้าราชการ
22รรท.รักษาราชการแทน
23หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
24ศธกระทรวงศึกษาธิการ
25ทส.ปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
26พมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
27กฮ.กิโลเฮิรตซ์
28สสจ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
29อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
30สว.สารวัตร
31ครม.คณะรัฐมนตรี
32รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย(เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
33ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
34ผอ.ผู้อำนวยการ
35ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
36กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
37บ.ข.ส.บริษัทขนส่งจำกัด
38รปภ.รักษาความปลอดภัย
39สสอ.สาธารณสุขอำเภอ(ตำแหน่ง)
40น.น.น้ำหนัก
41(ม.ป.ท.)ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
42นรม.นายกรัฐมนตรี
43โทร.โทรศัพท์
44ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
45กทม. หรือ กทมกรุงเทพมหานคร
46นอภ.นายอำเภอ
47พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
48ปชช.ประชาชน
49สว.สส.สารวัตรสืบสวน
50ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
52ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
53ก.ม.คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
54รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง(เดิมใช้ ร.ม.ช.)
55หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
56บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
57สวญ.สารวัตรใหญ่
58กพ.ทบ.กรมกำลังพลทหารบก
59บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
60นนส.นักเรียนนายสิบทหารบก
61บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
62ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
63ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
64ก.บช.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
65พ.ร.ก.พระราชกำหนด
66ปณศ.ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(เหมือนกับ ปณจ.)
67ป.อ.ประมวลกฎหมายอาญา
68ส.ล.น.สร้างเสริมลักษณะนิสัย
69มทกระทรวงมหาดไทย
70สนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
71ท.ช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
72ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
73น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
74ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
75ผบช.น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
76สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตำรวจ)
77ช.พ.ค.การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
78(ม.ป.พ.)ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
79ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
80รปจ.ระเบียบปฏิบัติประจำ
81ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
82จสต.จ่าสิบตำรวจ
83กกน.กองกำกับการตำรวจนครบาล
84ส.ท.สิบโท
85ตร.ม.ตารางเมตร
86ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
87บช.น.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
88ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
89อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
90พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต
91ป.ป.ส.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
92ตม.กองตรวจคนเข้าเมือง
93ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์(เดิมใช้ ปท.)
94ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม
95ร.ด.กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
96ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
97สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เดิมใช้ ส.ป.ก.)
98กศน.กรมการศึกษานอกโรงเรียน
99สวป.สารวัตรป้องกันปราบปราม
100ทพญ.ทันตแพทย์หญิง(เดิมใช้ ท.ญ.)