รวมอักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# อักษรย่อ ย่อมาจาก หมายเหตุ
1 (ม.ป.ท.) ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
2 (ม.ป.ป.) ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
3 (ม.ป.พ.) ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
4 ก.จ. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห...
5 ก.บช. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาช...
6 ก.ม. คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
7 กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
8 กกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 กกน. กองกำกับการตำรวจนครบาล
10 กทม. หรือ กทม กรุงเทพมหานคร
11 กพ.ทบ. กรมกำลังพลทหารบก
12 กม. กฎหมาย
13 กม. กิโลเมตร
14 กฮ. กิโลเฮิรตซ์
15 ขรก. ข้าราชการ
16 ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
17 ครม. คณะรัฐมนตรี
18 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนส...
19 ดร. ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก D...
20 ตจว. ต่างจังหวัด
21 ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายในส่วนราชการ...
22 ตรอ. ตรวจสภาพรถเอกชน
23 ท.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
24 ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
25 ทบ. ทหารบก
26 ทศท. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
27 ทส.ปช. ไทยอาสาป้องกันชาติ
28 ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา...
29 น. แม่น้ำ
30 น.น. น้ำหนัก
31 นนส. นักเรียนนายสิบทหารบก
32 นพ. นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
33 นรม. นายกรัฐมนตรี
34 นสพ., น.ส.พ. หนังสือพิมพ์
35 นอภ. นายอำเภอ
36 น้อมเกล้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
37 บ.ข.ส. บริษัทขนส่งจำกัด
38 บก. กรมบัญชีกลาง
39 บช.ปส. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพต...
40 บมจ. บริษัทมหาชนจำกัด
41 บลจ. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว...
42 ป.กศ. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
43 ป.กศ.สูง ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นส...
44 ป.ป.ช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา...
45 ป.ป.ป. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา... (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
46 ป.อ. ประมวลกฎหมายอาญา
47 ปชช. ประชาชน
48 ปณ. ตู้ไปรษณีย์
49 ปณศ. ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย (เหมือนกับ ปณจ.)
50 ปตท. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
51 ผบ.ตร. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
52 ผบช.น. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
53 ผวจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
54 ผศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 ผส. กรมผสม (ทหาร)
56 ผอ. ผู้อำนวยการ
57 ผอ. ผู้อำนวยการกอง
58 ผอ. ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
59 พ.ร.ก. พระราชกำหนด
60 พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
61 พท. พื้นที่
62 พมจ. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค...
63 พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค... (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ...
64 ภญ. เภสัชกรหญิง (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
65 ม.ร.ว. หม่อมราชวงศ์
66 มท กระทรวงมหาดไทย
67 รปภ. รักษาความปลอดภัย
68 รพ. โรงพยาบาล
69 รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท.
70 รมช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
71 รมต. รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
72 รมว. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
73 รรท. รักษาราชการแทน
74 ศก. กรมศุลกากร
75 ศธ กระทรวงศึกษาธิการ
76 ส.ล.น. สร้างเสริมลักษณะนิสัย
77 ส.ว. สมาชิกวุฒิสภา
78 ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
79 สจ. สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
80 สจ. วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
81 สตม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจ)
82 สท. ชา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
83 สน. สถานีตำรวจ
84 สนพ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
85 สภ. สถานีตำรวจภูธร
86 สว. สารวัตร
87 สว.สส. สารวัตรสืบสวน
88 สวญ. สารวัตรใหญ่
89 สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
90 สสจ. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
91 สสร. หรือ ส.ส.ร. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
92 สสอ. สาธารณสุขอำเภอ (ตำแหน่ง)
93 หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
94 หสน. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
95 อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไ...
96 อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
97 อพป. หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเ...
98 อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
99 อสร. องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
100 โทร. โทรศัพท์

เมนูแนะนำ

Vocab cloud