สํานวนสุภาษิต

ลืมตาอ้าปาก

หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมจนพอทัดเทียมกับผู้อื่น

หมายเหตุ ลืมหน้าอ้าปาก ก็ว่า

Posted on by Admin

หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม

หมายเหตุ เงยหน้าอ้าปาก ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ลืมตาอ้าปาก
  • ลืมตาอ้าปาก

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"