ลงแดง

สำนวนไทย

หมายถึงท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก (มักใช้แก่คนอดฝิ่น).

1