ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มือสะอาด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือสะอาด

    หมายถึง มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

    สำนวนไทย