มือซุกหีบ

สำนวนไทย

หมายถึงเข้าไปยุ่งเกี่ยว รับภาระหรือยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตนเอง

1