ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มือซุกหีบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือซุกหีบ

    หมายถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยว รับภาระหรือยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตนเอง

    สำนวนไทย