ฝากเนื้อฝากตัว

สำนวนไทย

หมายถึง มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.

1