ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผลพลอยได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผลพลอยได้

    หมายถึง สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย.

    สำนวนไทย