ปีกกล้าขาแข็ง

สำนวนไทย

หมายถึงพึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตําหนิติเตียนผู้น้อย.

1