ตกใต้เถรเทวทัต

สำนวนไทย

หมายถึง ตกนรกขุมตํ่าสุด

1