ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตกใต้เถรเทวทัต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตกใต้เถรเทวทัต

    หมายถึง ตกนรกขุมตํ่าสุด

    สำนวนไทย