ดีดลูกคิดรางแก้ว

สำนวนไทย

หมายถึงคิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

1