สํานวนไทย

ดีดลูกคิดรางแก้ว

หมายถึง คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

Posted on by Admin

หมายถึง คิดถึงผลได้ ผลดีอย่างเดียว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดีดลูกคิดรางแก้ว หมายถึง:

  1. (สํา) ก. คิดถึงผลที่จะได้ทางเดียว.

ภาพประกอบ

  • ดีดลูกคิดรางแก้ว
  • ดีดลูกคิดรางแก้ว
  • ดีดลูกคิดรางแก้ว

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"