สำนวนไทย

ดีดลูกคิด

หมายถึง คำนวณผลได้ผลเสียหรือกําไรขาดทุนอย่างละเอียด ทําตอบแทนให้สาสมดีดลูกคิด หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย