ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฉ้อราษฎร์บังหลวง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉ้อราษฎร์บังหลวง

    หมายถึง ทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ

    สำนวนไทย