สำนวนไทย

ฉ้อราษฎร์บังหลวง

สำนวนไทย

หมายถึงทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ

1