ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฉลาดแกมโกง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉลาดแกมโกง

    หมายถึง ฉลาดในทางทุจริต

    สำนวนไทย