จุดไต้ตำตอ

สำนวนไทย

หมายถึง พูด/ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเอาเจ้าของเรื่องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างไม่รู้ตัว

1

จุดไต้ตำตอ