ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินล้างกินผลาญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินล้างกินผลาญ

    หมายถึง กินครึ่งทิ้งครึ่ง กินทิ้งกินขว้าง กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย

    สำนวนไทย