กระชังหน้าใหญ่

สำนวนไทย

หมายถึงจัดจ้าน, ออกหน้ารับเสียเอง เช่น แม่กระชังหน้าใหญ่

1