ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Racking:"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Racking:

    แปลว่า (english) The distortion of a rectangular shape to a skewed parallelogram.

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "Racking:"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
moment of inertia (i):(english) moment of inertia has two distinct but related meanings: 1) it is a property of a an object relating to the magnitude of the moment required to rotate the object and overcome its inertia. 2) a property of a two dimensional cross section shape with respect to an axis, usually an axis through the centroid of the shape.
section modulus:(english) a property of a cross sectional shape, which depends on shape, and orientation. section modulus is usually denoted s, and s = i/c, where i = moment of inertia about an axis through the centroid, and c is the distance from the centroid to the extreme edge of the section.
billet(english) (1) a semi-finished section hot rolled from a metal ingot, with a rectangular cross section usually ranging from 16 to 36 in., the width being less than twice the thickness. where the cross section exceeds 36 in., the term “bloom” is properly but not universally used. sizes smaller than 16 in. are usually termed “bars”; a solid semi-finished round or square product which has been hot worked by forging, rolling, or extrusion. (2) a semi-finished, cogged, hot rolled or continuous-cast metal product of uniform section, usually rectangular with radiused corners. billets are relatively larger than bars.