ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน

    หมวดหมู่ หมวดบาป-เวร

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
บาปธรรมเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่นหมวดบาป-เวร
ไม่ควรทำบาป เพราะเห็นแก่กินหมวดบาป-เวร
ควรงดเว้นบาปเสีย เหมือนพ่อค้ามีพวกน้อย มีทรัพย์มาก เว้นหนทางที่มีภัย และ เหมือนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นหมวดบาป-เวร
บาปกรรม ที่ทำแล้วย่อมไม่มีเปลี่ยนแปลง เหมือนนมสดที่รีดในวันนั้น, บาปย่อมตามเผาคนเขลา เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้หมวดบาป-เวร
บาปไม่มี แก่ผู้ไม่ทำหมวดบาป-เวร
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำฉันใด, คนเขลาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ก็เต็มด้วบบาปฉันนั้นหมวดบาป-เวร
เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับหมวดบาป-เวร
ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยเวรไม่ได้เลยหมวดบาป-เวร
คนพูดเท็จ จะไม่พึงทำบาป ย่อมไม่มีหมวดบาป-เวร

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดบาป-เวร" เหมือนกับ "เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน"   ได้แก่

การไม่ทำบาป นำสุขมาให้คนพูดเท็จ จะไม่พึงทำบาป ย่อมไม่มี
คนพูดเท็จ ล่วงสัตยธรรมเสียอย่างหนึ่ง ไม่คำนึงถึงโลกหน้า จะไม่พึงทำบาปเป็นอันไม่มีคนมักทำบาปเพราะความหลง
คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตนคนสะอาด ไม่ยินดีในความชั่ว
ควรงดเว้นบาปเสีย เหมือนพ่อค้ามีพวกน้อย มีทรัพย์มาก เว้นหนทางที่มีภัย และ เหมือนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้
ถ้าฝ่ามือไม่มีแผล ก็พึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ ยาพิษซึมเข้าฝ่ามือไม่มีแผลไม่ได้ฉันใด, บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นบาปกรรม ที่ทำแล้วย่อมไม่มีเปลี่ยนแปลง เหมือนนมสดที่รีดในวันนั้น, บาปย่อมตามเผาคนเขลา เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้
บาปธรรมเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่นบาปไม่มี แก่ผู้ไม่ทำ
ผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง, เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือนร้อนผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้โดยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่าสมณะ เพราะเป็นผู้ระงับบาปทั้งหลายได้
พึงละเว้นบาปทั้งหลายสาธุชนย่อมละบาปกรรมด้วยตปะ (ตบะ)

เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน

เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำฉันใด, คนเขลาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ก็เต็มด้วบบาปฉันนั้น
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดบาป-เวร" ทั้งหมด view more