พุทธสุภาษิต

ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ

หมวดกรรม ›

คำบาลี อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ สุสํวิหิตกมฺมนฺโต ส ราชวสตึ วเส

ความหมาย ข้าราชการ คือผู้ทำงานของพระเจ้าแผ่นดินหรือทำงานของรัฐบาล นั่นคือ ผู้รับใช้ประเทศชาตินั่นเอง จึงต้องเป็นผู้ขยันทำงาน รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง


ผู้หมั่นในการงาน จึงควรอยู่ในราชการ

ผู้หมั่นในการงาน จึงควรอยู่ในราชการ

พุทธศาสนสุภาษิต ความว่า

อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
สุสํวิหิตกมฺมนฺโต ส ราชวสตึ วเส

"ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ"

(พุทฺธ) ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๓๙


ข้าราชการ คือผู้ทำงานของพระเจ้าแผ่นดินหรือทำงานของรัฐบาล ได้แก่ ผู้รับใช้ประเทศชาตินั่นเอง ข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ย่อมพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ข้าราชการที่ไม่ดี คดโกง ทุจริต ย่อมพาประเทศชาติฉิบหายล่มจม

 

คุณสมบัติของข้าราชการที่ดี

คุณสมบัติของข้าราชการที่ดีนั้นมีดังนี้

อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ คือ ขยันในการทำงาน ทำหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ หมั่นพัฒนาความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำ หมั่นพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นอยู่เสมอ มีความอดทนเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ หากจะมีขึ้น ตรงต่อเวลา ไม่เข้างานสาย ไม่เลิกงานก่อนเวลา มีใจเสียสละ ไม่ทอดทิ้งการงาน

อปฺปมตฺโต คือ ไม่ประมาท ได้แก่ มีสติในการทำงาน มีความระมัดระวังไม่เลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่งาน ไม่ปล่อยปละละเลยจนทำให้งานเสียหาย เอาใจใส่ไม่ทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังหมายถึงความเป็นคนไม่มัวเมาในยศตำแหน่ง ไม่หลงระเริง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

วิจกฺขโณ คือ เป็นผู้รอบคอบ รู้ว่างานไหนสำคัญมาก งานไหนสำคัญน้อย งานไหนควรทำก่อน งานไหนควรทำทีหลัง ไม่ปล่อยให้งานคั่งค้างเป็นดินพอกหางหมู ทำงานเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด ไม่ให้เสียหาย

สุสํวิหิตกมฺมนฺโต คือ จัดการงานเรียบร้อย ได้แก่ ทำงานทุกอย่างในความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยดีงาม สะอาดสะอ้าน ไม่รกหูรกตา มีระเบียบวินัย มีกรอบการทำงานที่ดี

 

 

 

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติสี่ข้อดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้าราชการที่คู่ควรต่อการรับใช้แผ่นดิน ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะข้าราชการเหล่านี้จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศชาติ และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติอีกด้วย

ส่วนข้าราชการที่ไม่ดี ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคดโกง ขี้เกียจตัวเป็นขน ประมาทเลินเล่อ ไม่รอบคอบ ทำงานไม่เรียบร้อย รกเรื้อรุงรัง ประเภทนี้ไม่ควรสนับสนุนให้มีตำแหน่งหน้าที่ในราชการ ถ้ามีอยู่และไม่ปรับปรุงตัวก็สมควรให้ออก รัฐไม่ควรเลี้ยงไม่ควรส่งเสริม เพราะมีแต่จะสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ ยิ่งมียศสูงตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างความฉิบหายให้ประเทศชาติได้มากเท่านั้น


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก


ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ หมายถึงอะไร? - พุทธสุภาษิต

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วทำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาทไม่ควรสมคบด้วยความประมาทผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตายความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษาผู้ประมาท เหมือนคนตายแล้วคนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อย เป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียวท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทบัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์ผู้ใดมีปัญญาทราม มีใจไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าคนมีปัญญา พึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาให้ท่วมไม่ได้ ด้วยความหมั่น ความไม่ประมาท ความสำรวม และความข่มใจ