ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดการปกครอง" เหมือนกับ "ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย"   ได้แก่

การอยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้นคนที่เป็นใหญ่ จะต้องใคร่ครวญให้ดีก่อน จึงลงโทษ
คนพาล เป็นผู้นำไม่ได้ชาวชนบทไม่ได้รับการพิทักษ์รักษา ถูกกดขี่ด้วยค่าธรรมเนียมโดยไม่ชอบธรรม กลางคืนโจรปล้น กลางวันข้าราชการข่มเหง ในแว่นแคว้นผู้ปกครองชั่วร้าย ย่อมมีคนอาธรรม์มากมาย
ดูเถิดมหาราช พระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับ ดูความเป็นอยู่ ความเป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบท ครั้นได้เห็นได้ฟังแล้ว จึงปฎิบัติราชกิจนั้นๆถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ก็ควรมีความถ่อมตน
ถึงมีกำลังพลน้อย แต่มีความคิด ก็เอาชนะกองทัพใหญ่ที่ไร้ความคิดได้ถ้าผู้ปกครองทรงธรรม ประเทศชาติก็เป็นสุข
ท่านผู้ครองแผ่นดิน ทั้งหลาย การที่ทำโดยผลีผลามจะแผดเผาตัวได้ผู้ครองแผ่นดินที่เจ้าสำราญ แส่หาแต่กามารมณ์ โภคทรัพย์จะพินาศหมด นี่แลที่เรียกว่าทุกข์ภัยของผู้ครองแผ่นดิน
ผู้ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ได้ชื่อว่าผู้เที่ยงธรรมผู้บริหารฉลาดและเข้มแข็ง จึงจะดี
ผู้บริหารหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่เป็นคนพาลย่อม ไม่เป็นผลดีผู้บริหารหมู่ชน เป็นปราชญ์ และมีกำลังเข้มแข็งจึงจะเป็นผลดี
ผู้บริหารโง่ ถึงจะเข้มแข็ง ก็ไม่ดีผู้ปกครองชอบธรรมจึงจะดี
ผู้ปกครองต้องทราบรายได้รายจ่ายด้วยตนเอง ต้องทราบกิจการที่ทำแล้ว และยังมิได้ทำด้วยตนเองผู้ปกครองที่ฉลาด พึงแสวงสุขเพื่อประชาชน

ผู้มีภาระปกครองรัฐ จงอย่าได้ประมาทเลย

ผู้เป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ย่อมตกจากอำนาจ
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดการปกครอง" ทั้งหมด view more