ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต

    หมวดหมู่ หมวดบุญ

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต"   ได้แก่

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดบุญ" เหมือนกับ "บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต"   ได้แก่

คนสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ควรทำบุญอันนำสุขมาให้
ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บุญ โจรนำไปไม่ได้

บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต

บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ ในโลกหน้า
ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง, เขาเห็นความบริสุทธิ์ แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงปราโมทย์ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้ว ย่อมยินดี ชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง, เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไปแล้ว ไปสู่สุคติ ย่อมยินดียิ่งขึ้น
สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ , บุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อย จักไม่มาถึง, แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลง ฉันใด, ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญฉันนั้น
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดบุญ" ทั้งหมด view more