ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

    หมวดหมู่ หมวดคบหา

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้นหมวดคบหา
คบคนเช่นใดเป็นมิตร เขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นหมวดคบหา
เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหายหมวดคบหา
คบคนดี ย่อมเจริญขึ้นหมวดธรรมเบื้องต้น
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขาหมวดทาน
ผู้ไม่คบหาคนชั่ว ย่อมได้รับสุขแต่ส่วนเดียวหมวดคบหา
ควรคบกับคนที่คบตน ไม่ควรคบคนที่ไม่คบตน ผู้ใดไม่คบคนที่คบตน ผู้นั้นชื่อว่าไม่มีธรรมของสัตบุรุษหมวดคบหา
ในกาลไหนๆผู้คบคนเลว ย่อมเลว คบคนเสมอกันไม่พึงเสื่อม คบหาคนประเสริฐย่อมพลันเด่นขึ้น เหตุนั้นควรคบคนที่สูงกว่าตนหมวดคบหา
คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองหมวดกรรม

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดคบหา" เหมือนกับ "คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น"   ได้แก่

การอยู่ร่วมกับคนชั่ว เป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา
คนจำพวกที่งามแต่ภายนอก ภายในไม่สะอาด มีบริวารกำบังตัวไว้ ก็ยังแสดงบทบาทอยู่ในโลกคนที่ทำดีแต่ภายนอก ภายในมักไม่บริสุทธิ์
คนพาล คบเป็นเพื่อนไม่ได้คนพาล ถึงอยู่ใกล้บัณฑิต จนตลอดชีวิต ก็ไม่รู้แจ้งธรรม เสมือนทัพพี ที่ไม่รู้รสแกง
คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้ แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็หอมไปด้วยฉันนั้นคนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด การคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลฉันนั้น
คนเป็นมิตรแต่ปากก็มีคนเป็นเพื่อนแต่เวลาดื่มเหล้า ก็มี เป็นเพื่อนแต่ปากว่า ก็มี
คบคนดี ก็พลอยมีส่วนดีด้วยคบคนดี มีแต่ความเจริญ
คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น

คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

คบคนเช่นใดเป็นมิตร เขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นควรคบกับคนที่คบตน ไม่ควรคบคนที่ไม่คบตน ผู้ใดไม่คบคนที่คบตน ผู้นั้นชื่อว่าไม่มีธรรมของสัตบุรุษ
ควรคบมิตรที่ดีควรระแวงในศัตรู
ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดคบหา" ทั้งหมด view more