ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง

    หมวดหมู่ หมวดกรรม

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตนหมวดบาป-เวร
คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนหมวดกรรม
คนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตนหมวดความสุข
คนทำกรรมใดด้วยทาน ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอ ด้วยความสำรวม และ ด้วยการฝึกตน ย่อมมีความสุข เพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังหมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้หมวดกรรม
ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ ด้วยกรรมดี ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นหมวดบุคคล

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" เหมือนกับ "คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง"   ได้แก่

กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกันกรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ
กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่งกรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
การงาน 1 วิชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอันอุดม 1 คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง 5 นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่ายคนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง

คนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู
คนเราจะดีเพราะการกระทำคนเราจะเลวเพราะการกระทำ
ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ความดี อันคนชั่วทำยากความดี อันคนดีทำง่าย
ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้นทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" ทั้งหมด view more