ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

    หมวดหมู่ หมวดกรรม

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตนหมวดบาป-เวร
คนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตนหมวดความสุข
คนกล่าววาจาชั่วย่อมเดือดร้อนหมวดวาจา
กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติหมวดกรรม
คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองหมวดกรรม
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้หมวดกรรม
โจรผู้มีความชั่ว ถูกเขาจับได้ซึ่งหน้า ย่อมเดือนร้อนเพราะกรรมของตนฉันใด ประชาชนผู้มีความชั่ว ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนในโลกหน้าฉันนั้นหมวดบุคคล
ผู้คบคนชั่ว ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้ เขาย่อมยังตนให้ประสบโทษ เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้นหมวดคบหา
ผู้ใด แม้หากมิได้กระทำความชั่ว แต่คบหาเกลือกกลั้วกับผู้กระทำบาป ผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่ว อีกทั้งเสียงเสื่อมเสียย่อมเกิดขึ้นแก่เขาหมวดคบหา

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" เหมือนกับ "คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน"   ได้แก่

กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกันกรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ
กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่งกรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
การงาน 1 วิชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอันอุดม 1 คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง 5 นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย

คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองคนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู
คนเราจะดีเพราะการกระทำคนเราจะเลวเพราะการกระทำ
ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ความดี อันคนชั่วทำยากความดี อันคนดีทำง่าย
ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้นทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" ทั้งหมด view more