ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

    หมวดหมู่ หมวดกรรม

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตนหมวดบาป-เวร
คนกล่าววาจาชั่วย่อมเดือดร้อนหมวดวาจา
คนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตนหมวดความสุข
กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติหมวดกรรม
คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองหมวดกรรม
โจรผู้มีความชั่ว ถูกเขาจับได้ซึ่งหน้า ย่อมเดือนร้อนเพราะกรรมของตนฉันใด ประชาชนผู้มีความชั่ว ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนในโลกหน้าฉันนั้นหมวดบุคคล
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้หมวดกรรม
ผู้คบคนชั่ว ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้ เขาย่อมยังตนให้ประสบโทษ เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้นหมวดคบหา
ผู้ใด แม้หากมิได้กระทำความชั่ว แต่คบหาเกลือกกลั้วกับผู้กระทำบาป ผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่ว อีกทั้งเสียงเสื่อมเสียย่อมเกิดขึ้นแก่เขาหมวดคบหา

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" เหมือนกับ "คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน"   ได้แก่

กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกันกรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ
กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่งกรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
การงาน 1 วิชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอันอุดม 1 คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง 5 นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย

คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน

คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองคนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู
คนเราจะดีเพราะการกระทำคนเราจะเลวเพราะการกระทำ
ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ความดี อันคนชั่วทำยากความดี อันคนดีทำง่าย
ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้นทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" ทั้งหมด view more