คำไทย "สาวิตรี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สาวิตรี

    แปลว่า [-วิดตฺรี] น. คําสดุดีพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท. (ส.).

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "สาวิตรี"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
บุตรี[บุดตฺรี] น. ลูกผู้หญิง. (ส. ปุตฺรี).
วิษณุ[วิดสะนุ] น. พระนารายณ์. (ส.).
ธาตรี[ทาตฺรี] (แบบ) น. แผ่นดิน, โลก, ในบทกลอนใช้ว่า ธาษตรี ก็มี. (ส.).
ไมตรี[-ตฺรี] น. ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน. (ส.; ป. เมตฺติ).
อมรสตรี[อะมะระสัดตฺรี] น. นางสวรรค์, นางฟ้า. (ส.).
วิชชุ,วิชชุดา,วิชชุตา[วิด-] น. แสงไฟฟ้า, สายฟ้า. (ป.; ส. วิทฺยุตฺ).
ราตรี,ราตรี[-ตฺรี] น. กลางคืน, เวลามืดคํ่า. (ส. ราตฺริ; ป. รตฺติ).
วิทยุต[วิดทะยุด] น. ฟ้าแลบ, ไฟฟ้า. (ส.; ป. วิชฺชุ).
ธาษตรี[ทาดตฺรี] (กลอน) น. แผ่นดิน, โลก. (ส. ธาตฺรี).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด