คำศัพท์ภาษาไทย

วายุภักษ์

หมายถึง น. ชื่อนกในวรรณคดี แปลว่า นกกินลม. (ส.).วายุภักษ์ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย