คำศัพท์ภาษาไทย

ราน้ำ

หมายถึง ก. ต้านน้ำ เช่น เอาเท้าราน้ำ เอาไม้ราน้ำ.ราน้ำ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย