คำศัพท์ภาษาไทย

ภารตวิทยา

หมายถึง น. วิชาที่เกี่ยวกับประเทศอินเดีย มีศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี เป็นต้น. (ส.).ภารตวิทยา หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย