ชาติ,ชาติ,ชาติ-,ชาติ-

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง [ชาด, ชาดติ-] น. ประเทศ; ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ, กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน, ประชาชาติ ก็ว่า.

1

หมายถึง [ชาด, ชาติ-, ชาดติ-] น. การเกิด เช่น ชาตินี้ ชาติหน้า; กําเนิด เช่น มีชาติมีสกุล; เหล่ากอ, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, เช่น ชาติเสือ ชาติขี้ข้า; ชนิด, จําพวก, ชั้น, หมู่; คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิมหรือหมายถึงพวกหรือหมู่ เช่น คชาชาติ มนุษยชาติ. (ป., ส.).

2

หมายถึง [ชาด, ชาติ-, ชาดติ-] น. รส เช่น ไม่เป็นรสไม่เป็นชาติ.

3

ชาติ,ชาติ,ชาติ-,ชาติ- หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทยชาติ,ชาติ,ชาติ-,ชาติ- หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทยชาติ,ชาติ,ชาติ-,ชาติ- หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย