ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "กลับกลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลับกลาย

    แปลว่า ก. เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "กลับกลาย"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ผันแปร[-แปฺร] ก. เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป, แปรผัน ก็ว่า.
แปรผันก. เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป, ผันแปร ก็ว่า; (คณิต) เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน มี ๒ กรณี คือ แปรผันโดยตรง และ แปรผันแบบผกผัน.
อยู่ตัวก. ถึงระดับที่คงตัว, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง.
พลิกแพลง[-แพฺลง] ว. ยักเยื้องถ่ายเทเป็นอย่างอื่น ๆ, ที่เปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากแบบปรกติธรรมดา, เช่น พูดพลิกแพลง ทำพลิกแพลง เล่นพลิกแพลง เตะตะกร้อท่าพลิกแพลง. ก. กลับกลาย, เปลี่ยนแปลง, เช่น วิธีการพลิกแพลง; ดัดแปลง, ยักย้ายถ่ายเท, เช่น ช่างพลิกแพลง.
มั่นคงว. แน่นหนาและทนทาน เช่น เก็บของไว้ในห้องนั้นมั่นคงดี; ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เช่น ใจคอมั่นคง.
ยืนคำก. ยืนยันคำพูดที่พูดไปแล้วโดยไม่เปลี่ยนแปลง.
ปักใจก. ตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ปักใจเชื่อ.
รู้ตื้นลึกหนาบางก. รู้ความเป็นไปของผู้อื่นอย่างละเอียด.
เป็นชู้ก. ร่วมประเวณีกับเมียผู้อื่น.