พจนานุกรมไทย - หมวด ร

(หน้า 1/45)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๕ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กน, ถ้าเขียนตัว ร ควบกัน ๒ ตัว เรียกว่า ร หัน ร ตัวหน้าทำหน้าที่เหมือนไม้หันอากาศ ร ตัวหลังเป็นตัวสะกด เช่น กรรไตร (กันไตฺร) ยรรยง (ยันยง) และเมื่อสะกดพยัญชนะที่ไม่มีสระอื่นเกาะต้องอ่านเหมือนมีสระ ออ อยู่ด้วย เช่น กร (กอน) กุญชร (กุนชอน), ถ้าตามพยัญชนะอื่น แต่มิได้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดและมีคำอื่นตาม พยัญชนะที่อยู่หน้าตัว ร มักออกเสียง ออ และตัว ร ออกเสียง อะ เช่น จรลี (จอ-ระ-ลี) หรดี (หอ-ระ-ดี).

  820
  views

 • รก,รก ๑

  แปลว่า
  ว. ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทิ้งกระดาษไว้รกบ้าน, ที่งอกหรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น หญ้ารก ป่ารก, น่ารําคาญเพราะไม่เป็นระเบียบ เช่น รกตา รกหู รกสมอง.

  481
  views

 • รก,รก ๒

  แปลว่า
  น. เครื่องสําหรับหล่อเลี้ยงเด็กในครรภ์แนบอยู่กับมดลูก มีสายล่ามมาที่สะดือเด็ก; สิ่งที่เป็นเส้นคล้ายรากไม้ที่ห้อยอยู่ตามกิ่งไม้บางอย่างเช่นมะดัน เรียกว่า รกมะดัน, บางทีเป็นแผ่นห่อกาบไม้เช่นต้นมะพร้าว เรียกว่า รกมะพร้าว.

  323
  views

 • รกฟ้า

  แปลว่า
  น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Terminalia alata Heyne ex. Roth ในวงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าเต็งรัง เปลือกให้นํ้าฝาดสีแดงใช้ย้อมสี ใช้ทํายาได้, กอง ก็เรียก.

  584
  views

 • รกราก

  แปลว่า
  น. ภูมิลําเนาเดิม, บ้านเกิด, หลักแหล่ง, เช่น คุณมีรกรากอยู่ที่ไหน; เชื้อสาย.

  431
  views

 • รกร้าง

  แปลว่า
  ว. รกเพราะปล่อยทิ้งไว้ เช่น ที่รกร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่า.

  530
  views

 • รกเรี้ยว

  แปลว่า
  ว. รกมาก เช่น ป่ารกเรี้ยว.

  206
  views

 • รงค,รงค-,รงค์

  แปลว่า
  [รงคะ-, รง] น. สี, นํ้าย้อม; ความกําหนัด, ตัณหา, ความรัก; ที่ฟ้อนรํา, โรงละคร; สนามรบ, ลาน. (ป., ส. รงฺค).

  247
  views

 • รงรอง

  แปลว่า
  ว. สดใส, งดงาม, รุ่งเรือง, รังรอง ก็ใช้.

  475
  views

 • รจเรข,รจเลข

  แปลว่า
  [รดจะเรก, รดจะเลก] น. การขีดเขียน.\nว. งาม.\nก. แต่ง.

  227
  views

 • รชกะ

  แปลว่า
  [ระชะกะ] น. คนย้อมผ้า, คนซักผ้า. (ป., ส.).

  184
  views

 • รชะ

  แปลว่า
  [ระชะ] น. ธุลี, ละออง; ความกําหนัด. (ป., ส.).

  372
  views

 • รณรงค์

  แปลว่า
  น. การรบ; สนามรบ.\nก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย. (ส.).

  810
  views

 • รดี

  แปลว่า
  น. รติ.

  495
  views

 • รถกระบะ

  แปลว่า
  น. รถชนิดหนึ่งใช้บรรทุกสิ่งของ ทำตัวถังเป็นรูปอย่างกระบะ.

  456
  views

 • รถกุดัง

  แปลว่า
  น. รถบรรทุกชนิดหนึ่ง เดิมใช้บรรทุกสินค้าจากกุดังเก็บสินค้าที่ท่าเรือ ปัจจุบันใช้บรรทุกสินค้าเป็นต้น.

  480
  views

 • รถจักร

  แปลว่า
  น. รถหัวขบวนรถไฟ มีเครื่องยนต์ใช้ลากจูงรถไฟทั้งขบวน, หัวรถจักร ก็เรียก.

  431
  views

 • รถจักรยาน

  แปลว่า
  น. รถถีบ; (กฎ) รถที่เดินด้วยกําลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น.

  611
  views

 • รถจี๊ป

  แปลว่า
  น. รถยนต์แบบหนึ่ง ใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แทบทุกภูมิประเทศ มีความคล่องตัวสูง.

  504
  views

 • รถดับเพลิง

  แปลว่า
  น. รถใช้ในการดับไฟที่ไหม้อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ เป็นต้น มีอุปกรณ์ในการดับไฟ เช่น ถังน้ำสำรอง สายสูบน้ำ หัวสูบ ระหว่างวิ่งไปเพื่อดับไฟจะเปิดไซเรนขอทางให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้.

  598
  views