ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร พ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร พ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/81 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๓๐ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากบาลีและสันสกฤต เช่น ภพ ภาพ สรรพ ผลลัพธ์.

พก,พก

แปลว่า น. ริมผ้านุ่งที่ดึงรวบขึ้นมาไขว้ไว้ที่บริเวณสะดือ มีลักษณะคล้ายถุงเล็ก ๆ เรียกว่า ชายพก ใส่เงินหรือหมากเป็นต้น; แผ่นดิน. ก. เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พกมีด พกนาฬิกา, เรียกสิ่งที่นำติดตัวไปในลักษณะเช่นนั้น เช่น มีดพก ปืนพก นาฬิกาพก; พัง, ทําลาย, เช่น ดุจพสุธาพังดังพสุธาพก. (ม. ร่ายยาว มหาราช); ผก, หก, ตก; (กลอน) วก เช่น ภายหลังมาจึงพราหมณ์ชูชก พกมาทวงทอง. (ม. คําหลวง ชูชก).

พก,พก-,พก-

แปลว่า [พะกะ-] (แบบ) น. นกยาง. (ป.).

พกจร

แปลว่า น. ประพฤติอย่างนกยาง คือ คนหน้าซื่อใจคดหรือหน้าเนื้อใจเสือ. (ส.).

พกนุ่น

แปลว่า (สํา) ว. ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

พกพ่าย

แปลว่า ว. แตก ทําลาย.

พกลม

แปลว่า ว. มีแต่ลม คือ เหลวไหล, พูดจาไม่จริง, ใช้เข้าคู่กับคํา โกหก เป็น โกหกพกลม.

พกหิน

แปลว่า (สํา) ว. ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

พกา

แปลว่า (กลอน) น. นกยาง.

พกุระ

แปลว่า (แบบ) น. เขาสัตว์สําหรับเป่า. (ส.).

พกุล

แปลว่า [-กุน] (แบบ) น. ต้นพิกุล. (ส.).

พง,พง

แปลว่า น. ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ ๆ หรือที่รก ๆ เช่น ป่าดงพงพี รกเป็นพง.

พง,พง

แปลว่า ดู แขม ๑ และ เลา ๑.

พงพี

แปลว่า น. ป่าดง.

พงศ,พงศ-,พงศ์

แปลว่า [พงสะ-, พง] น. เชื้อสาย, เทือกเถา, เหล่ากอ, สกุล. (ส.; ป. วํส).

พงศกร

แปลว่า [-สะกอน] น. ผู้ตั้งวงศ์, บรรพบุรุษ. (ส.).

พงศธร

แปลว่า [-สะทอน] น. ผู้ดํารงวงศ์สกุล, ผู้สืบสกุล. (ส.).

พงศา

แปลว่า (กลอน) น. ผู้มีชาติสกุล.

พงศาวดาร

แปลว่า [-วะดาน] น. เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์.

พงศาวลี

แปลว่า [-วะลี] น. แผนลําดับเครือญาติ. (ส.).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ