พจนานุกรมไทย - หมวด พ

(หน้า 1/43)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๐ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากบาลีและสันสกฤต เช่น ภพ ภาพ สรรพ ผลลัพธ์.

  999+
  views

 • พกจร

  แปลว่า
  น. ประพฤติอย่างนกยาง คือ คนหน้าซื่อใจคดหรือหน้าเนื้อใจเสือ. (ส.).

  721
  views

 • พกพ่าย

  แปลว่า
  ว. แตก ทําลาย.

  205
  views

 • พกหิน

  แปลว่า
  (สํา) ว. ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  895
  views

 • พกา

  แปลว่า
  (กลอน) น. นกยาง.

  393
  views

 • พกุระ

  แปลว่า
  (แบบ) น. เขาสัตว์สําหรับเป่า. (ส.).

  472
  views

 • พง,พง ๑

  แปลว่า
  น. ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ ๆ หรือที่รก ๆ เช่น ป่าดงพงพี รกเป็นพง.

  247
  views

 • พง,พง ๒

  แปลว่า
  ดู แขม ๑ และ เลา ๑.

  411
  views

 • พงพี

  แปลว่า
  น. ป่าดง.

  999+
  views

 • พงศ,พงศ-,พงศ์

  แปลว่า
  [พงสะ-, พง] น. เชื้อสาย, เทือกเถา, เหล่ากอ, สกุล. (ส.; ป. วํส).

  567
  views

 • พงศกร

  แปลว่า
  [-สะกอน] น. ผู้ตั้งวงศ์, บรรพบุรุษ. (ส.).

  607
  views

 • พจน,พจน-,พจน์,พจน์ ๑

  แปลว่า
  [พดจะนะ-, พด] น. คําพูด, ถ้อยคํา. (ป. วจน).

  365
  views

 • พจนา

  แปลว่า
  [พดจะ-] น. การเปล่งวาจา, การพูด; คําพูด. (ป.).

  999+
  views

 • พจนารถ

  แปลว่า
  [พดจะนาด] น. เนื้อความของคําพูด. (ส.).

  999+
  views

 • พจมาน

  แปลว่า
  [พดจะมาน] น. คําพูด.

  999+
  views

 • พชระ

  แปลว่า
  [พดชะระ] (กลอน) น. เพชร. (ส. วชฺร; ป. วชิร).

  453
  views

 • พญาขามป้อม,พญามะขามป้อม

  แปลว่า
  น. (๑) ชื่อไม้ต้นชนิด Cephalotaxus griffithii Hook.f. ในวงศ์ Cephalotaxaceae.\n(๒) ชื่อไม้ต้นชนิด Podocarpus imbricatus Blume ในวงศ์ Podocarpaceae.

  930
  views

 • พญาช้างเผือก

  แปลว่า
  ดู กําลังช้างเผือก.

  252
  views

 • พญามือเหล็ก

  แปลว่า
  น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้น ๒ ชนิดในสกุล Strychnos วงศ์ Strychnaceae คือ ชนิด S. ignatii Berg และชนิด S. lucida R. Br. เมล็ดมีพิษ ใช้ทํายาได้.

  465
  views

 • พญามูมิน

  แปลว่า
  น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Crotalaria calycina Schrank ในวงศ์ Leguminosae.

  745
  views