พจนานุกรมไทย - หมวด ป

(หน้า 1/63)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๒๗ เป็นพวกอักษรกลาง เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น บาป เนปจูน, ตัว ป ที่ขึ้นต้นของคําหรือพยางค์ในภาษาบาลีและสันสกฤตมักแผลงมาเป็นตัว บ ในภาษาไทย เช่น ปท ปิตา เป็น บท บิดา.

  999+
  views

 • ปก,ปก ๒

  แปลว่า
  (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ปลาแก้มชํ้า. (ดู แก้มชํ้า).

  450
  views

 • ปกติ

  แปลว่า
  [ปะกะติ, ปกกะติ] ว. ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา, ปรกติ ก็ว่า. (ป.; ส. ปฺรกฺฤติ).

  888
  views

 • ปกปักรักษา

  แปลว่า
  ก. ดูแลรักษา.

  999+
  views

 • ปกปิด

  แปลว่า
  ก. ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ.

  413
  views

 • ปการ

  แปลว่า
  [ปะกาน] น. อย่าง, ชนิด. (ป.; ส. ปฺรการ).

  203
  views

 • ปกีรณัม

  แปลว่า
  [ปะกีระนํา] ก. จําแนกหรือกระจายออกไป. (ส. ปฺรกีรณมฺ).

  999+
  views

 • ปกเกศ

  แปลว่า
  ก. ปกเกล้า, คุ้มครอง.

  884
  views

 • ปง,ปง ๑,ปงปัง

  แปลว่า
  ว. เสียงดังเช่นนั้น.

  560
  views

 • ปง,ปง ๒

  แปลว่า
  (ถิ่น-พายัพ) น. ที่ริมฝั่งน้ำ, ที่ลุ่มน้ำขัง, ป่ง หรือ โป่ง ก็ว่า.

  205
  views

 • ปงช้าง

  แปลว่า
  ดู หนอนตายหยาก (๑).

  365
  views

 • ปฏัก

  แปลว่า
  (แบบ) น. ประตัก.

  999+
  views

 • ปฏิการ,ปฏิการ-,ปฏิการะ

  แปลว่า
  [ปะติการะ-] น. การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, คู่กับ อุปการะ; การซ่อมแซม. (ป.).

  379
  views

 • ปฏิกูล

  แปลว่า
  [-กูน] ว. สกปรกน่ารังเกียจ เช่น สิ่งปฏิกูล. (ป. ปฏิกฺกูล).

  978
  views

 • ปฏิคาหก

  แปลว่า
  น. ผู้รับทาน. (ป. ปฏิคฺคาหก).

  928
  views

 • ปฏิชีวนะ

  แปลว่า
  [-ชีวะนะ] น. เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย ว่า ยาปฏิชีวนะ. (อ. antibiotics).

  700
  views

 • ปฏิญญา

  แปลว่า
  [ปะตินยา] น. การให้คํามั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง. (ป.).

  770
  views

 • ปฏิทิน

  แปลว่า
  น. แบบสําหรับดูวัน เดือน ปี. (ป.; ส. ปฺรติทิน ว่า เฉพาะวัน, สําหรับวัน).

  204
  views

 • ปฏิบัติ

  แปลว่า
  ก. ดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่น ปฏิบัติราชการ, กระทําเพื่อให้เกิดความชํานาญ เช่น ภาคปฏิบัติ; กระทําตาม เช่น ปฏิบัติตามสัญญา; ประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติต่อกัน; ปรนนิบัติรับใช้ เช่น ปฏิบัติบิดามารดา ปฏิบัติครูบาอาจารย์. (ป. ปฏิปตฺติ).

  506
  views

 • ปฏิบัติธรรม

  แปลว่า
  ก. ประพฤติตามธรรม; เจริญภาวนา.

  326
  views