พจนานุกรมไทย - หมวด ท

(หน้า 1/37)

 • ท,ท ๒

  แปลว่า
  ใช้ประสมกับตัว ร อ่านเป็นเสียง ซ ในคําบางคํา เช่น ทราบ แทรก ทรง และในคําบางคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ทรัพย์ อินทรีย์ มัทรี, ที่อ่านเป็นเสียงเดิมคือ ทร (ไม่ใช่ ซ) ก็มี เช่น ภัทรบิฐ.

  732
  views

 • ทก,ทก ๒

  แปลว่า
  (แบบ) น. นํ้า. (ป., ส.).

  232
  views

 • ทกล้า,ทแกล้ว

  แปลว่า
  [ทะกฺล้า, ทะแกฺล้ว] น. ผู้กล้า, ทหาร.

  583
  views

 • ทชี

  แปลว่า
  [ทะชี] น. นักบวช. (กร่อนมาจาก ท่านชี).

  564
  views

 • ทดรอง

  แปลว่า
  ก. ออกเงินหรือทรัพย์รองจ่ายไปก่อน.

  224
  views

 • ทดลอง

  แปลว่า
  ก. ลองทํา, ลองให้ทํา, ทดสอบข้อสมมุติฐานเป็นต้น.

  266
  views

 • ทดสอบ

  แปลว่า
  ก. ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน เช่น ทดสอบเครื่องยนต์; (การศึกษา) สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยการให้ลองปฏิบัติ.

  551
  views

 • ทธิ

  แปลว่า
  [ทะทิ] (แบบ) น. นมส้ม คือนมที่ขึ้นฝาแปรสภาพเป็นนมเปรี้ยว อยู่ในจําพวกเบญจโครส. (ป., ส.).

  513
  views

 • ทน

  แปลว่า
  ก. อดกลั้นได้, ทานอยู่ได้, เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว, ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย เช่น ของดีใช้ทน ไม้สักทนกว่าไม้ยาง. ว. แข็งแรง, มั่นคง, เช่น ฟันทน, อึด เช่น วิ่งทน ดํานํ้าทน.

  269
  views

 • ทนดี,ทนดี ๑

  แปลว่า
  ดู ตองแตก.

  170
  views

 • ทนต,ทนต-,ทนต์

  แปลว่า
  [ทนตะ-, ทน] (แบบ) น. ฟัน, งาช้าง. (ป., ส. ทนฺต).

  363
  views

 • ทนตกาษฐ์

  แปลว่า
  [-กาด] น. ไม้สีฟัน คือท่อนไม้เล็ก ๆ สําหรับถูฟันให้สะอาด ทําจากต้นไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้คนทา. (ส. ทนฺต + กาษฺ).

  361
  views

 • ทนม

  แปลว่า
  [ทะนม] (กลอน) น. การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกสอนตน. (ป., ส. ทมน).

  700
  views

 • ทนาย

  แปลว่า
  [ทะ-] น. ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย, (ใช้แก่ผู้มีอํานาจ); คำเรียกทนายความอย่างสั้น ๆ.

  314
  views

 • ทนายเลือก

  แปลว่า
  (โบ) น. นักมวยสําหรับป้องกันพระเจ้าแผ่นดิน; ชื่อกรมกรมหนึ่งมีหน้าที่กํากับมวย.

  622
  views

 • ทนโท่

  แปลว่า
  ว. ปรากฏชัดแก่ตา, จะแจ้ง, เช่น เห็นอยู่ทนโท่, โทนโท่ ก็ว่า.

  344
  views

 • ทบ,ทบ ๒

  แปลว่า
  (กลอน) ก. กระทบ เช่น ของ้าวทบทะกัน. (ตะเลงพ่าย).

  382
  views

 • ทบทวน

  แปลว่า
  ก. ย้อนกลับทําซํ้าอีกเพื่อให้แม่นยํา เช่น ทบทวนตํารา, ทวนทบ ก็ว่า; พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น ทบทวนนโยบาย.

  189
  views

 • ทบท่าว

  แปลว่า
  ก. ทรุดลง, ล้มลง, เช่น เอนพระองค์ลงทบ ท่าวดิ้น. (ตะเลงพ่าย).

  584
  views

 • ทบวง

  แปลว่า
  [ทะ-] (กฎ) น. ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นกระทรวง อาจสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงก็ได้; ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง แต่เรียกชื่อว่า ทบวง เช่น ทบวงมหาวิทยาลัย.

  370
  views