พจนานุกรมไทย - หมวด ค

(หน้า 1/38)

 • คคนัมพร

  แปลว่า
  [คะคะนําพอน] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + อมฺพร).

  713
  views

 • คคนางค์

  แปลว่า
  [คะคะนาง] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + องฺค).

  323
  views

 • คง

  แปลว่า
  ก. ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม เช่น คงความเป็นไท; เป็นคำบอกลักษณะคาดคะเน เช่น คงจะเป็นเช่นนั้น คงมาแล้ว.

  424
  views

 • คงขาด

  แปลว่า
  ว. ยังขาด.

  262
  views

 • คงคลัง

  แปลว่า
  ว. เรียกเงินที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่งว่า เงินคงคลัง.

  261
  views

 • คงคา,คงคา ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม. (พจน. ๒๔๙๓).

  546
  views

 • คงคาลัย

  แปลว่า
  (กลอน) น. แม่นํ้า, นํ้า, น่านนํ้า.

  631
  views

 • คงคาเดือด

  แปลว่า
  น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง ๘-๑๐ เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย ๓-๔ คู่ ดอกเล็ก สีม่วงดํา หอมมาก ผลมีปีกบาง ๆ ๓ ปีก เปลือกใช้ทํายาได้, ราชบุรีเรียก ตะไล, พายัพเรียก ช้างเผือก.

  999+
  views

 • คงตัว

  แปลว่า
  ว. ไม่ผันแปร.

  208
  views

 • คงทน

  แปลว่า
  ว. ยั่งยืน, ถาวร, ทนทาน.

  282
  views

 • คงที่

  แปลว่า
  ว. ไม่เปลี่ยนแปลง.

  346
  views

 • คงเส้นคงวา

  แปลว่า
  ว. เสมอต้นเสมอปลาย.

  323
  views

 • คงเหลือ

  แปลว่า
  ว. ยังเหลือ.

  387
  views

 • คงแก่เรียน

  แปลว่า
  ว. ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก.

  488
  views

 • คชกรรม

  แปลว่า
  น. กิจการในทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับช้าง เช่น การขี่ การฟันขอ, ประเภทตำราว่าด้วยทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับช้าง.

  595
  views

 • คชลักษณ์

  แปลว่า
  น. รูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว, ประเภทตําราแสดงรูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าของ.

  702
  views

 • คชสีห์

  แปลว่า
  น. สัตว์ในนิยายมีรูปเหมือนราชสีห์ แต่มีงวงเหมือนช้าง.

  999+
  views

 • คชาชีพ

  แปลว่า
  น. คนเลี้ยงช้าง, หมอช้าง, ควาญช้าง. (ป. คช + อาชีว).

  583
  views

 • คชาธาร

  แปลว่า
  น. ช้างทรง, ช้างพระที่นั่ง; เครื่องแต่งหลังช้างชนิดหนึ่ง มี ๓ อย่าง คือ ๑. พระคชาธารเครื่องมั่น สําหรับใช้ในการสงคราม. ๒. พระคชาธารพุดตานทอง สําหรับผูกช้างพระที่นั่งทรงซึ่งใช้ในกระบวนอิสริยยศ. ๓. พระคชาธารกาญจนฉันท์ สําหรับผูกหลังช้างประดิษฐานพระชัยวัฒน์. (ป. คช + อาธาร).

  999+
  views

 • คชาภรณ์

  แปลว่า
  น. เครื่องประดับช้าง. (ป. คช + อาภรณ).

  638
  views