ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ค

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ค

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/74 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๔ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กกในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น โรค มรรค มารค เทคนิค.

คคน,คคน-,คคนะ

แปลว่า [คะคะนะ-] (แบบ) น. ฟ้า. (ป., ส.).

คคนัมพร

แปลว่า [คะคะนําพอน] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + อมฺพร).

คคนางค์

แปลว่า [คะคะนาง] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + องฺค).

คคนานต์

แปลว่า [คะคะนาน] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + อนฺต).

คง

แปลว่า ก. ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม เช่น คงความเป็นไท; เป็นคำบอกลักษณะคาดคะเน เช่น คงจะเป็นเช่นนั้น คงมาแล้ว.

คงกระพัน,คงกระพันชาตรี

แปลว่า ก. ทนทานต่อศัสตราวุธ.

คงขาด

แปลว่า ว. ยังขาด.

คงคลัง

แปลว่า ว. เรียกเงินที่มีอยู่ในคลังในเวลาใดเวลาหนึ่งว่า เงินคงคลัง.

คงคา,คงคา

แปลว่า น. นํ้า, แม่นํ้า, ใช้เป็นสามัญว่า แม่พระคงคา หมายถึง เจ้าแม่ประจํานํ้า, ชื่อแม่นํ้าสําคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย. (ป., ส. คงฺคา ว่า ผู้ไปเร็ว, ผู้ไหลเชี่ยว); เรียกส่วนของท่อเหล้าในโรงต้มกลั่นว่า ท่อคงคา.

คงคา,คงคา

แปลว่า น. ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม. (พจน. ๒๔๙๓).

คงคาลัย

แปลว่า (กลอน) น. แม่นํ้า, นํ้า, น่านนํ้า.

คงคาเดือด

แปลว่า น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง ๘-๑๐ เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย ๓-๔ คู่ ดอกเล็ก สีม่วงดํา หอมมาก ผลมีปีกบาง ๆ ๓ ปีก เปลือกใช้ทํายาได้, ราชบุรีเรียก ตะไล, พายัพเรียก ช้างเผือก.

คงตัว

แปลว่า ว. ไม่ผันแปร.

คงทน

แปลว่า ว. ยั่งยืน, ถาวร, ทนทาน.

คงที่

แปลว่า ว. ไม่เปลี่ยนแปลง.

คงเส้นคงวา

แปลว่า ว. เสมอต้นเสมอปลาย.

คงเหลือ

แปลว่า ว. ยังเหลือ.

คงแก่เรียน

แปลว่า ว. ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก.

คงไคย

แปลว่า น. ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล กายสีเหมือนสีนํ้าไหล, คังไคย ก็ว่า. (ดู กาฬาวก). (ป. คงฺเคยฺย; ส. คางฺเคย).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ