ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "รักของบิดามารดา เป็นรักเที่ยงแท้แน่นอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักของบิดามารดา เป็นรักเที่ยงแท้แน่นอน

    ปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก ที่คล้ายกับ "รักของบิดามารดา เป็นรักเที่ยงแท้แน่นอน"   ได้แก่

ปรัชญาสามก๊ก
บิดามารดารักบุตรยิ่งกว่าแก้วบิดามารดารักบุตรยิ่งกว่าแก้ว
ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่นผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น
บุคคลใดไม่รักบิดามารดาของตน แต่กลับไปรักคนอื่นถือเป็นเรื่องขัดธรรมชาติ และเป็นความชั่วบุคคลใดไม่รักบิดามารดาของตน แต่กลับไปรักคนอื่นถือเป็นเรื่องขัดธรรมชาติ และเป็นความชั่ว
ความรักของมารดา เป็นประกายเจิดจ้าจำรัสที่สุด ในอุปนิสัยใจคอของอิสตรีความรักของมารดา เป็นประกายเจิดจ้าจำรัสที่สุด ในอุปนิสัยใจคอของอิสตรี
ความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาของตนเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของบุตรการ ที่บุตรนำเอาการสนองคุณปรนนิบัติบิดาไปสนองคุณปรนนิบัติมารดาย่อมเป็นความ รักที่บุตรมีต่อบิดามารดาโดยเท่าเทียมกันความกตัญญูกตเวทีที่บุตรมีต่อบิดามารดาของตนเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของบุตรการ ที่บุตรนำเอาการสนองคุณปรนนิบัติบิดาไปสนองคุณปรนนิบัติมารดาย่อมเป็นความ รักที่บุตรมีต่อบิดามารดาโดยเท่าเทียมกัน
สัตบุรุษ ที่หมั่นดูแลบิดามารดาของตน ด้วยรักและเคารพยาวนานสม่ำเสมอนับว่าเป็นบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีและเป็นที่ยกย่องให้ก้องเกียรติในหมู่ชนสัตบุรุษ ที่หมั่นดูแลบิดามารดาของตน ด้วยรักและเคารพยาวนานสม่ำเสมอนับว่าเป็นบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีและเป็นที่ยกย่องให้ก้องเกียรติในหมู่ชน