i’m in

ประโยค/วลี ภาษาอังกฤษ

Gentility - ความสุภาพ ›

แปลว่า ฉันเอาด้วย (ในการตอบสนองต่อคำเชิญที่จะไปที่ใดหรือทำอะไรสักอย่าง)

1