ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย 100 คำ

ชื่อเป็นสิ่งแทนตัวบุคคล สามารถส่งเสริมเราไปในทิศทางที่ดีตามที่ปรารถนา

รวมตัวอย่างของ ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กมลชนก

  แปลว่า ผู้เกิดจากใจ

  อ่านว่า กะ-มน-ชะ-นก

 2. กรวิชญ์

  แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

  อ่านว่า กอ-ระ-วิด

 3. กวินธิดา

  แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

  อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา

 4. กัมปนาท

  แปลว่า เสียงกึกก้อง

  อ่านว่า กัม-ปะ-นาด

 5. กิตติศักดิ์

  แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ

  อ่านว่า กิด-ติ-สัก

 6. เกวลิน

  แปลว่า ผู้สำเร็จ

  อ่านว่า เก-วะ-ลิน

 7. เกศราภรณ์

  แปลว่า เครื่องประดับผม

  อ่านว่า เกด-สะ-รา-พอน

 8. เกศรินทร์

  แปลว่า เกสรดอกไม้

  อ่านว่า เกิด-สะ-ริน

 9. เกษมศรี

  แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ

  อ่านว่า กะ-เสม-สี

 10. เจตน์

  แปลว่า ความคิด ความตั้งใจ

  อ่านว่า เจด

 11. เจนจิรา

  แปลว่า เชี่ยวชาญตลอดกาล

  อ่านว่า เจน-จิ-รา

 12. ชนัญชิดา

  แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

  อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา

 13. ชเยศ

  แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต

  อ่านว่า ชะ-เยด

 14. ชลธิชา

  แปลว่า เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี

  อ่านว่า ชน-ทิ-ชา

 15. ชัญญา

  แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

  อ่านว่า ชัน-ยา

 16. ญาดา

  แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

  อ่านว่า ยา-ดา

 17. ณัฏฐณิชา

  แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

  อ่านว่า นัด-ถะ-นิ-ชา

 18. ณัฐชา

  แปลว่า ผู้เกิดจากนักปราชญ์

  อ่านว่า นัด-ถะ-ชา

 19. ณัฐณิชา

  แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

  อ่านว่า นัด-นิ-ชา

 20. ณัฐธิดา

  แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

  อ่านว่า นัด-ทิ-ดา

 21. ณัฐวัฒน์

  แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

  อ่านว่า นัด-ถะ-วัด

 22. ณัฐวุฒิ

  แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้

  อ่านว่า นัด-ถะ-วุด

 23. ณิชา

  แปลว่า สะอาด บริสุทธุ์

  อ่านว่า นิ-ชา

 24. ณิชาภัทร

  แปลว่า บริสุทธิ์และดีงาม

  อ่านว่า นิ-ชา-พัด

 25. ตฤณ

  แปลว่า หญ้า

  อ่านว่า ตริน

 26. ติณณ์

  แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

  อ่านว่า ติน

 27. เตชินท์

  แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

  อ่านว่า เต-ชิน

 28. ธนกฤต

  แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

  อ่านว่า ทะ-นะ-กริด

 29. ธัญชนก

  แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

  อ่านว่า ทัน-ชะ-นก

 30. ธาม

  แปลว่า ยศศักดิ์

  อ่านว่า ทาม

 31. ธิดารัตน์

  แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ

  อ่านว่า ทิ-ดา-รัด

 32. ธีรภัทร

  แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

  อ่านว่า ที-ระ-พัด

 33. ธีรินท์

  แปลว่า ธีระ+อินท์(อินทร์) แปลว่านักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ มีความฉลาดมากมีความชำนาญเชี่ยวชาญมาก

  อ่านว่า ธี - ริน

 34. นริสรา

  แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน

  อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา

 35. นลินญา

  แปลว่า ดอกบัว

  อ่านว่า นะ-ลิน-ญา

 36. นลินนิภา

  แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

  อ่านว่า นะ-ลิน-น-พา

 37. นันท์นภัส

  แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

  อ่านว่า นัน-นะ-พัด

 38. นิชา

  แปลว่า เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร

  อ่านว่า นิ-ชา

 39. บุปผา

  แปลว่า ดอกไม้

  อ่านว่า บุบ-ผา

 40. ปณิตา

  แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

  อ่านว่า ปะ-นิ-ตา

 41. ปวีณา

  แปลว่า ฉลาด ชำนาญ

  อ่านว่า ปะ-วี-นา

 42. ปัณณ์

  แปลว่า หนังสือ

  อ่านว่า ปัน

 43. ปาลิตา

  แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

  อ่านว่า ปา-ลิ-ตา

 44. ปาลิน

  แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง

  อ่านว่า ปา-ลิน

 45. ผกามาศ

  แปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง

  อ่านว่า ผะ-กา-มาด

 46. พชร

  แปลว่า เพชร

  อ่านว่า พด-ชะ-ระ

 47. พัชรพร

  แปลว่า ประเสริฐดุจเพชร

  อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พอน

 48. พิชชา

  แปลว่า ความรู้

  อ่านว่า พิด-ชา

 49. พิชชาภา

  แปลว่า มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้

  อ่านว่า พิด-ชา-พา

 50. พิชามญชุ์

  แปลว่า ผู้งดงามด้วยความรู้

  อ่านว่า พิ-ชา-มน

 51. พีรพัฒน์

  แปลว่า ความเจริญของผู้กล้าหาญ

  อ่านว่า พี-ระ-พัด

 52. ภัทรพล

  แปลว่า บุคคลที่ประเสริฐ

  อ่านว่า พัด-ทระ-พน

 53. ภาคิน

  แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

  อ่านว่า พา-คิน

 54. รชต

  แปลว่า ระ-ชะ-ตะ

  อ่านว่า ระ-ชด

 55. รัชชานนท์

  แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา

  อ่านว่า รัด-ชา-นน

 56. รามิล

  แปลว่า กามเทพ

  อ่านว่า รา-มิน

 57. รินรดา

  แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

  อ่านว่า ริน-ระ-ดา

 58. ลลิตา

  แปลว่า สวย มีเสน่ห์

  อ่านว่า ละ-ลิ-ตา

 59. วชิรญาณ์

  แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

  อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-ยา

 60. วรนุช

  แปลว่า นางงาม

  อ่านว่า วอ-ระ-นุด

 61. วรพักตร์

  แปลว่า ดวงหน้าสวยงาม

  อ่านว่า วอ-ระ-พัก

 62. วรรณวิสาข์

  แปลว่า ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก

  อ่านว่า วัน-วิ-สา

 63. วรวลัญช์

  แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

  อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน

 64. วรัญญา

  แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

  อ่านว่า วะ-รัน-ยา

 65. วรากร

  แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ

  อ่านว่า วะ-รา-กอน

 66. วรินทร

  แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

  อ่านว่า วะ-ริน-ทอน

 67. วรินทร์

  แปลว่า ดีและยิ่งใหญ่

  อ่านว่า วะ-ริน

 68. วริศรา

  แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

  อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา

 69. วิไลลักษณ์

  แปลว่า มีลักษณะงาม

  อ่านว่า วิ-ไล-ลัก

 70. ศิริลักษณ์

  แปลว่า มีลักษณะที่เป็นมงคล

  อ่านว่า สิ-หริ-ลัก

 71. ศุภฤกษ์

  แปลว่า ฤกษ์ดี

  อ่านว่า สุ-พะ-เริก

 72. ศุภลักษณ์

  แปลว่า มีลักษณะดีงาม

  อ่านว่า สุบ-พะ-ลัก

 73. สิทธิศักดิ์

  แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ

  อ่านว่า สิด-ทิ-สัก

 74. สิริกัญญา

  แปลว่า สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ

  อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา

 75. สุคนธา

  แปลว่า ผู้มีกลิ่นหอม

  อ่านว่า สุ-คน-ทา

 76. สุดารัตน์

  แปลว่า นางแก้ว

  อ่านว่า สุ-ดา-รัด

 77. สุพิชญา

  แปลว่า ฉลาดยิ่ง

  อ่านว่า สุ-พิด-ชะ-ยา

 78. สุภัสสรา

  แปลว่า มีรัศมีงาม

  อ่านว่า สกุ-พัด-สะ-รา

 79. สุภาพร

  แปลว่า ผู้มีความงามและประเสริฐ

  อ่านว่า สุ-พา-พอน

 80. สุรกานต์

  แปลว่า แก้วมีค่า

  อ่านว่า สุ-ระ-กาน

 81. สุรางค์

  แปลว่า ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์

  อ่านว่า สุ-ราง

 82. หยาดทิพย์

  แปลว่า หยาดน้ำจากสวรรค์

  อ่านว่า หยาด-ทิบ

 83. หัทยา

  แปลว่า หัวใจ

  อ่านว่า หัด-ถะ-ยา

 84. อคินธิษณ์

  แปลว่า แสงสว่างแห่งปัญญา ฉลาดสมองไวความคิดเจิดจ้า มาจาก อคิน พระอาทิตย์ ธิษณ์ ความฉลาด

  อ่านว่า อะ-คิน-นะ-ทิด

 85. อนัญญา

  แปลว่า เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง

  อ่านว่า อะ-นัน-ยา

 86. อนุสรา

  แปลว่า ระลึกถึง

  อ่านว่า อะ-นุด-สะ-รา

 87. อภิชญา

  แปลว่า รู้ยิ่ง ฉลาด

  อ่านว่า อะ-พิพ-ชะ-ยา

 88. อภิวัฒน์

  แปลว่า ความเจริญ

  อ่านว่า อะ-พิ-วัด

 89. อริสรา

  แปลว่า เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู

  อ่านว่า อะ-ริด-สะ-รา

 90. อริสา

  แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

  อ่านว่า อะ-ริ-สา

 91. อลิน

  แปลว่า ผึ้ง

  อ่านว่า อะ-ลิน

 92. อัครวินท์

  แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

  อ่านว่า อัก-คระ-วิน

 93. อังสุมาลิน

  แปลว่า ดอกไม้เป็นรัศมี

  อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลิน

 94. อันนา

  แปลว่า ข้าว

  อ่านว่า อัน-นา

 95. อาชวิน

  แปลว่า ผู้มีความซื่อตรง

  อ่านว่า อาด-ชะ-วิน

 96. อาภัสรา

  แปลว่า ผ่องใสเป็นประกาย

  อ่านว่า อา-พัด-สะ-รา

 97. อารยา

  แปลว่า ผู้ประเสริฐ

  อ่านว่า อา-ระ-ยา

 98. อารียา

  แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

  อ่านว่า อา-รี-ยา

 99. อินทิรา

  แปลว่า พระนางลักษมี

  อ่านว่า อิน-ทิ-รา

 100. ไอริณ

  แปลว่า เกลือสินเธาว์

  อ่านว่า ไอ-ริน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย
Download