ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย 100 คำ

ชื่อเป็นสิ่งแทนตัวบุคคล สามารถส่งเสริมเราไปในทิศทางที่ดีตามที่ปรารถนา

รวมตัวอย่างของ ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กตตน์

  แปลว่า การแสดง การรายงาน

  อ่านว่า กิด

 2. กฤติน

  แปลว่า ผู้คงแก่เรียน, ฉลาด, คล่องแคล่ว

  อ่านว่า กริด-ติน

 3. กัญจน์

  แปลว่า ทอง

  อ่านว่า กัน

 4. กันย์สินี

  แปลว่า สาวงามผู้ไร้โรค

  อ่านว่า กัน-สิ-นี

 5. กัมปนาท

  แปลว่า เสียงกึกก้อง

  อ่านว่า กัม-ปะ-นาด

 6. กัลย์สุดา

  แปลว่า ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ

  อ่านว่า กัน-สุ-ดา

 7. เกศสุดา

  แปลว่า ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ

  อ่านว่า เกด-สุ-ดา

 8. เกษมศรี

  แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ

  อ่านว่า กะ-เสม-สี

 9. โกมินทร์

  แปลว่า ยอดพลอยสีแดง

  อ่านว่า โก-มิน

 10. เขมินท์

  แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

  อ่านว่า เข-มิน

 11. คทาวุธ

  แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ

  อ่านว่า คะ-ทา-วุด

 12. คุณภัทร

  แปลว่า ผู้เจริญด้วยความดี

  อ่านว่า คุน-นะ-พัด

 13. ชนกันต์

  แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

  อ่านว่า ชะ-นะ-กัน

 14. ชนิดา

  แปลว่า พ่อ

  อ่านว่า ชะ-นิ-ดา

 15. ชนิดาภา

  แปลว่า ให้เกิดรัศมี

  อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา

 16. ชลิตา

  แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

  อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา

 17. ชวกร

  แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

  อ่านว่า ชะ-วะ-กอน

 18. ชัยมงคล

  แปลว่า มงคลของผู้ชนะ

  อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน

 19. ณัฐกานต์

  แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

  อ่านว่า นัด-ถะ-กาน

 20. ตรัยคุณ

  แปลว่า มีคุณสามประการ

  อ่านว่า ไตร-คุณ

 21. ธนภรณ์

  แปลว่า ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์

  อ่านว่า ทะ-นะ-พอน

 22. ธนิน

  แปลว่า มีทรัพย์

  อ่านว่า ทะ-นิน

 23. ธัญรดา

  แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ

  อ่านว่า ทัน-ระ-ดา

 24. ธาม

  แปลว่า ยศศักดิ์

  อ่านว่า ทาม

 25. ธารี

  แปลว่า ควรทรงไว้

  อ่านว่า ทา-รี

 26. ธิดารัตน์

  แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ

  อ่านว่า ทิ-ดา-รัด

 27. ธีรศักดิ์

  แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์

  อ่านว่า ที-ระ-สัก

 28. ธีรินท์

  แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ มีความฉลาดมากมีความชำนาญเชี่ยวชาญมาก

  อ่านว่า ธี-ริน

 29. นคินทร์

  แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา

  อ่านว่า นะ-คิน

 30. นภทีป์

  แปลว่า เมฆ

  อ่านว่า นบ-พะ-ที

 31. นภนต์

  แปลว่า สุดขอบฟ้า

  อ่านว่า นะ-พน

 32. นลินญา

  แปลว่า ดอกบัว

  อ่านว่า นะ-ลิน-ญา

 33. นลินนิภา

  แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

  อ่านว่า นะ-ลิน-นิ-พา

 34. นันทิกานต์

  แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี

  อ่านว่า นัน-ทิ-กาน

 35. นิชา

  แปลว่า เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร

  อ่านว่า นิ-ชา

 36. นีรา

  แปลว่า น้ำ

  อ่านว่า นี-รา

 37. ปภาวรินทร์

  แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง

  อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน

 38. ปัณณทัต

  แปลว่า ให้ความรู้

  อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด

 39. ปัณณวัฒน์

  แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

  อ่านว่า ปัน-นะ-วัด

 40. ปาลิตา

  แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

  อ่านว่า ปา-ลิ-ตา

 41. ปิญชาน์

  แปลว่า ทองคำ

  อ่านว่า ปิน-ชา

 42. ปิยวัฒน์

  แปลว่า เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก

  อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด

 43. ปุณยวีร์

  แปลว่า ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

  อ่านว่า ปุน-ยะ-วี

 44. พรชนก

  แปลว่า ความตั้งใจของบิดา

  อ่านว่า พอน-ชะ-นก

 45. พรไพลิน

  แปลว่า พลอยไพลินอันประเสริฐ

  อ่านว่า พอน-ไพ-ลิน

 46. พรรณราย

  แปลว่า งามผุดผ่อง

  อ่านว่า พัน-นะ-ราย

 47. พฤกษ์

  แปลว่า ต้นไม้

  อ่านว่า พรึก

 48. พิชญธิดา

  แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์

  อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา

 49. เพลินพิศ

  แปลว่า ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล

  อ่านว่า เพลิน-พิด

 50. ภคิน

  แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล

  อ่านว่า พะ-คิน

 51. ภัคจิรา

  แปลว่า มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก

  อ่านว่า พัก-คะ-จิ-รา

 52. ภัทราภรณ์

  แปลว่า มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน

  อ่านว่า พัด-ทรา-พอน

 53. ภูรินท์

  แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

  อ่านว่า พู-ริน

 54. มนัญชยา

  แปลว่า ผู้ชนะใจ

  อ่านว่า มะ-นัน-ชะ-ยา

 55. มัทนา

  แปลว่า คำสดุดี

  อ่านว่า มัด-ทะ-นา

 56. มัลลิกา

  แปลว่า ดอกมะลิ

  อ่านว่า มัน-ลิ-กา

 57. ม่านฟ้า

  แปลว่า เมฆ

  อ่านว่า ม่าน-ฟ้า

 58. เมธินี

  แปลว่า ปราชญ์สตรี

  อ่านว่า เม-ทิ-นี

 59. ลลิตา

  แปลว่า สวย มีเสน่ห์

  อ่านว่า ละ-ลิ-ตา

 60. วรนุช

  แปลว่า นางงาม

  อ่านว่า วอ-ระ-นุด

 61. วรพักตร์

  แปลว่า ดวงหน้าสวยงาม

  อ่านว่า วอ-ระ-พัก

 62. วรวุฒิ

  แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ

  อ่านว่า วอ-ระ-วุด

 63. วรัญญา

  แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

  อ่านว่า วะ-รัน-ยา

 64. วราลี

  แปลว่า พระจันทร์

  อ่านว่า วะ-รา-ลี

 65. วริศรา

  แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

  อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา

 66. วัชรพล

  แปลว่า พลังแข็งแกร่งดุจเพชร

  อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พน

 67. วาสิตา

  แปลว่า กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล

  อ่านว่า วา-สิ-ตา

 68. วิจิตรา

  แปลว่า งามหยดย้อย

  อ่านว่า วิ-จิด-ตรา

 69. วิชุดา

  แปลว่า แสงไฟ

  อ่านว่า วิ-ชุ-ดา

 70. วีรยุทธ

  แปลว่า นักรบผู้กล้า

  อ่านว่า วี-ระ-ยุด

 71. ศศิธร

  แปลว่า เหมือนดวงจันทร์

  อ่านว่า สะ-สิ-ทอน

 72. ศิรดา

  แปลว่า ความเป็นยอด

  อ่านว่า สิ-ระ-ดา

 73. ศุภกานต์

  แปลว่า ผู้ดีงามและเป็นที่รัก

  อ่านว่า สุ-พะ-กาน

 74. สลิลทิพย์

  แปลว่า น้ำทิพย์

  อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ

 75. สาวิตรี

  แปลว่า บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท

  อ่านว่า สา-วิ-ตรี

 76. สิริกัญญา

  แปลว่า สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ

  อ่านว่า สิ-หริ-กัน-ยา

 77. สิริกานต์

  แปลว่า เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก

  อ่านว่า สิ-หริ-กาน

 78. สิรินดา

  แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

  อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา

 79. สิรินทร์

  แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

  อ่านว่า สิ-ริน

 80. สิริรัตน์

  แปลว่า ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ

  อ่านว่า สิ-หริ-รัด

 81. สุขิต

  แปลว่า ผู้มีความสุข

  อ่านว่า สุ-ขิด

 82. สุทัตตา

  แปลว่า ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี

  อ่านว่า สุ-ทัด-ตา

 83. สุธิดา

  แปลว่า สาวงาม

  อ่านว่า สุ-ทิ-ดา

 84. สุมิตรา

  แปลว่า เพื่อนที่แสนดี

  อ่านว่า สุ-มิด-ตรา

 85. สุริยวงศ์

  แปลว่า สกุลกษัตริย์

  อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง

 86. หทัยรัตน์

  แปลว่า แก้วใจ

  อ่านว่า หะ-ไท-รัด

 87. หยาดทิพย์

  แปลว่า หยาดน้ำจากสวรรค์

  อ่านว่า หยาด-ทิบ

 88. หยาดฟ้า

  แปลว่า ละอองน้ำจากท้องฟ้า

  อ่านว่า หยาด-ฟ้า

 89. อคินธิษณ์

  แปลว่า แสงสว่างแห่งปัญญา ฉลาดสมองไวความคิดเจิดจ้า มาจาก "อคิน" แปลว่า พระอาทิตย์, "ธิษณ์" แปลว่า ความฉลาด

  อ่านว่า อะ-คิน-นะ-ทิด

 90. อธิติยา

  แปลว่า สูงส่ง

  อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา

 91. อนันตญา

  แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

  อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา

 92. อนุสรา

  แปลว่า ระลึกถึง

  อ่านว่า อะ-นุด-สะ-รา

 93. อลิน

  แปลว่า ผึ้ง

  อ่านว่า อะ-ลิน

 94. อัครวินท์

  แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

  อ่านว่า อัก-คระ-วิน

 95. อังสุมาลิน

  แปลว่า ดอกไม้เป็นรัศมี

  อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลิน

 96. อันนา

  แปลว่า ข้าว

  อ่านว่า อัน-นา

 97. อาทิมา

  แปลว่า ลูกสาวคนแรก

  อ่านว่า อา-ทิ-มา

 98. อารดา

  แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

  อ่านว่า อา-ระ-ดา

 99. อินทิรา

  แปลว่า พระนางลักษมี

  อ่านว่า อิน-ทิ-รา

 100. เอื้ออังกูร

  แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล

  อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย
Download