ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "แม่น้ำ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "แม่น้ำ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทะเลทะเล
น้ำแม่น้ำ
คลองแม่น้ำ
ลุ่มน้ำแม่น้ำ
แควแม่น้ำ
สินธุ์แม่น้ำ

คำศัพท์ หมวด "ทะเล" เหมือนกับ "แม่น้ำ"   ได้แก่