รวมคำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำไวพจน์ หมวดหมู่
1 กนก คำไวพจน์ ทองคำ
2 กมล คำไวพจน์ ใจ
3 กรินทร์ คำไวพจน์ ช้าง
4 กรี คำไวพจน์ ช้าง
5 กรุง คำไวพจน์ เมือง
6 กษมา คำไวพจน์ แผ่นดิน
7 กษัตร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
8 กษัตริย์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
9 กษัตรีศูร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
10 กัญญา คำไวพจน์ ผู้หญิง
11 กันยา คำไวพจน์ ผู้หญิง
12 กัลยาณี คำไวพจน์ ผู้หญิง
13 กัษษากร คำไวพจน์ พระจันทร์
14 กานดา คำไวพจน์ ผู้หญิง
15 กุญชร คำไวพจน์ ช้าง
16 ขัตติยวงศ์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
17 คคนางค์ คำไวพจน์ ฟ้า
18 คงคา คำไวพจน์ น้ำ
19 คช คำไวพจน์ ช้าง
20 คชา คำไวพจน์ ช้าง
21 คชาธาร คำไวพจน์ ช้าง
22 คชินทร์ คำไวพจน์ ช้าง
23 ความรู้ คำไวพจน์ การศึกษา
24 ควาย คำไวพจน์ วัว
25 คีรี คำไวพจน์ ภูเขา
26 คเชนทร์ คำไวพจน์ ช้าง
27 จงกล คำไวพจน์ ดอกบัว
28 ชลธาร คำไวพจน์ น้ำ
29 ชลธี คำไวพจน์ น้ำ
30 ชลาลัย คำไวพจน์ น้ำ
31 ชัฏ คำไวพจน์ ป่า
32 ชโลทร คำไวพจน์ น้ำ
33 ดรุณี คำไวพจน์ ผู้หญิง
34 ดวงสมร คำไวพจน์ ผู้หญิง
35 ดวงแด คำไวพจน์ ใจ
36 ดวงใจ คำไวพจน์ ใจ
37 ดำริ คำไวพจน์ ช้าง
38 ดุรงค์ คำไวพจน์ ม้า
39 ดูดี คำไวพจน์ สวยงาม
40 ตะวัน คำไวพจน์ พระอาทิตย์
41 ตา คำไวพจน์ ดวงตา
42 ทยุมณี คำไวพจน์ พระอาทิตย์
43 ทวิช คำไวพจน์ นก
44 ทวิชาชาติ คำไวพจน์ นก
45 ทหาร คำไวพจน์ ทหาร
46 ทิชากร คำไวพจน์ นก
47 ทิชาชาติ นก
48 ทินกร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
49 ทิพากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
50 ทิวากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
51 ธรณิศ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
52 ธรณิศร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
53 ธรณิศวร์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
54 ธรณี คำไวพจน์ แผ่นดิน
55 ธรณีศวร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
56 ธราดล คำไวพจน์ แผ่นดิน
57 ธราธิบดี คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
58 ธราธิป คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
59 ธรารักษ์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
60 ธานิน คำไวพจน์ เมือง
61 ธานินทร์ คำไวพจน์ เมือง
62 ธานี คำไวพจน์ เมือง
63 ธารา คำไวพจน์ น้ำ
64 ธาษตรี คำไวพจน์ แผ่นดิน
65 ธเรศ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
66 นคร คำไวพจน์ เมือง
67 นคร คำไวพจน์ เมือง
68 นครา คำไวพจน์ เมือง
69 นครินทร์ คำไวพจน์ เมือง
70 นคเรศ คำไวพจน์ เมือง
71 นงคราญ คำไวพจน์ ผู้หญิง
72 นงราม คำไวพจน์ ผู้หญิง
73 นงลักษณ์ คำไวพจน์ ผู้หญิง
74 นงเยาว์ คำไวพจน์ ผู้หญิง
75 นที คำไวพจน์ น้ำ
76 นรินทร์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
77 นฤบดี คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
78 นฤเบศน์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
79 นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดา
80 นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดาหญิง
81 นารี คำไวพจน์ ผู้หญิง
82 นิศากร คำไวพจน์ พระจันทร์
83 นโรดม คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
84 น่าสนใจ คำไวพจน์ สวยงาม
85 บดินทร์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
86 บรรพต คำไวพจน์ ภูเขา
87 บังอร คำไวพจน์ ผู้หญิง
88 บุปผชาติ คำไวพจน์ ดอกไม้
89 บุปผา คำไวพจน์ ดอกไม้
90 บุรินทร์ คำไวพจน์ เมือง
91 บุรี คำไวพจน์ เมือง
92 บุษบง คำไวพจน์ ดอกไม้
93 บุษบัน คำไวพจน์ ดอกไม้
94 บุษบา คำไวพจน์ ดอกไม้
95 บุหงา คำไวพจน์ ดอกไม้
96 บุหรง คำไวพจน์ นก
97 บุหลัน คำไวพจน์ พระจันทร์
98 ปฐวี คำไวพจน์ แผ่นดิน
99 ปทุมา คำไวพจน์ ดอกบัว
100 ประภากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
101 ประเทศ คำไวพจน์ เมือง
102 ปักษา คำไวพจน์ นก
103 ปักษิณ คำไวพจน์ นก
104 ปักษี คำไวพจน์ นก
105 ปุถุโลม คำไวพจน์ ปลา
106 ผกา คำไวพจน์ ดอกไม้
107 ผกามาศ คำไวพจน์ ดอกไม้
108 ผู้ชาย คำไวพจน์ ผู้ชาย
109 พงพนา คำไวพจน์ ป่า
110 พงพี คำไวพจน์ ป่า
111 พงไพร คำไวพจน์ ป่า
112 พนม คำไวพจน์ ภูเขา
113 พนัส คำไวพจน์ ป่า
114 พนา คำไวพจน์ ป่า
115 พนาดร คำไวพจน์ ป่า
116 พนาลี คำไวพจน์ ป่า
117 พนาวัน คำไวพจน์ ป่า
118 พรมัน คำไวพจน์ พระอาทิตย์
119 พระนารายณ์ คำไวพจน์ พระวิษณุ
120 พระเจ้าเเผ่นดิน คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
121 พสุธา คำไวพจน์ แผ่นดิน
122 พาชี คำไวพจน์ ม้า
123 พารา คำไวพจน์ เมือง
124 ภาณุ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
125 ภาณุมาศ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
126 ภาสกร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
127 ภูตลา คำไวพจน์ แผ่นดิน
128 ภูบดินทร์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
129 ภูผา คำไวพจน์ ภูเขา
130 มนุษย์ คำไวพจน์ คน
131 มรณะ คำไวพจน์ ตาย
132 มหิงสา คำไวพจน์ วัว
133 มหิงสา คำไวพจน์ ควาย
134 มัสยา คำไวพจน์ ปลา นางเงือก
135 มารศรี คำไวพจน์ ผู้หญิง
136 มาลา คำไวพจน์ ดอกไม้
137 มาลี คำไวพจน์ ดอกไม้
138 ยุพดี คำไวพจน์ ผู้หญิง
139 ยุพิน คำไวพจน์ ผู้หญิง
140 รัชนีกร คำไวพจน์ พระจันทร์
141 ราชธานี คำไวพจน์ เมืองหลวง
142 ราชา คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
143 ราตรี กลางคืน
144 ราเชนทร์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
145 ฤทัย คำไวพจน์ ใจ
146 วนิดา คำไวพจน์ ผู้หญิง
147 วาจา คำไวพจน์ คำพูด
148 วารณ คำไวพจน์ ช้าง
149 วิหค คำไวพจน์ นก
150 ศศิ คำไวพจน์ พระจันทร์
151 ศศิธร คำไวพจน์ พระจันทร์
152 ศิวเศขร คำไวพจน์ พระจันทร์
153 สกุณ คำไวพจน์ นก
154 สกุณา คำไวพจน์ นก
155 สกุณี คำไวพจน์ นก
156 สงคราม คำไวพจน์ สงคราม
157 สถานิย คำไวพจน์ เมือง
158 สมร คำไวพจน์ ผู้หญิง
159 สวย คำไวพจน์ สวยงาม
160 สาคร คำไวพจน์ น้ำ
161 สายชล คำไวพจน์ แม่น้ำ
162 สาร คำไวพจน์ ช้าง
163 สิงขร คำไวพจน์ ภูเขา
164 สุกร คำไวพจน์ หมู
165 สุคันธชาติ คำไวพจน์ ดอกไม้
166 สุมาลี คำไวพจน์ ดอกไม้
167 สุริยะ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
168 สุริยา คำไวพจน์ พระอาทิตย์
169 สู้รบ คำไวพจน์ สงคราม
170 หล้า คำไวพจน์ แผ่นดิน
171 หัตถี คำไวพจน์ ช้าง
172 หัวเมือง คำไวพจน์ เมืองหลวง
173 หัสดินทร์ คำไวพจน์ ช้าง
174 หัสดี คำไวพจน์ ช้าง
175 หัสนัยน์ คำไวพจน์ พระอินทร์
176 อนงค์ คำไวพจน์ ผู้หญิง
177 อรัญญิก คำไวพจน์ ป่า
178 อรไท คำไวพจน์ ผู้หญิง
179 อหัสกร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
180 อังศุมาลี คำไวพจน์ พระอาทิตย์
181 อัสดร คำไวพจน์ ม้า
182 อากาศ คำไวพจน์ ฟ้า
183 อาโป คำไวพจน์ น้ำ
184 อุษณรศมัย คำไวพจน์ พระอาทิตย์
185 เจ้าหล้า คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
186 เดือน คำไวพจน์ พระจันทร์
187 เทวัญ คำไวพจน์ เทวดา
188 เทวี คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง
189 เพลิง คำไวพจน์ ไฟ
190 เพาโพท คำไวพจน์ ผู้หญิง
191 แก้วตา คำไวพจน์ ผู้หญิง
192 แข คำไวพจน์ พระจันทร์
193 โกสุม คำไวพจน์ ดอกไม้
194 โสม คำไวพจน์ พระจันทร์
195 ในหลวง คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
196 ไถง คำไวพจน์ พระอาทิตย์
197 ไพรวัน คำไวพจน์ ป่า
198 ไพรสัณฑ์ คำไวพจน์ ป่า
199 ไศล คำไวพจน์ ภูเขา
200 ไอยรา คำไวพจน์ ช้าง

เมนูแนะนำ

Vocab cloud

ดูตามหมวดหมู่