รวมคำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำไวพจน์ หมวดหมู่
1 กนก คำไวพจน์ ทองคำ
2 กมล คำไวพจน์ ใจ
3 กรินทร์ คำไวพจน์ ช้าง
4 กรี คำไวพจน์ ช้าง
5 กษมา คำไวพจน์ แผ่นดิน
6 กษัตร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
7 กษัตริย์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
8 กัญญา คำไวพจน์ ผู้หญิง
9 กัษษากร คำไวพจน์ พระจันทร์
10 กุญชร คำไวพจน์ ช้าง
11 ขัตติยวงศ์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
12 คงคา คำไวพจน์ น้ำ
13 คชา คำไวพจน์ ช้าง
14 ความรู้ คำไวพจน์ การศึกษา
15 ควาย คำไวพจน์ วัว
16 คีรี คำไวพจน์ ภูเขา
17 ชลธาร คำไวพจน์ น้ำ
18 ชลาลัย คำไวพจน์ น้ำ
19 ชัฏ คำไวพจน์ ป่า
20 ดรุณี คำไวพจน์ ผู้หญิง
21 ดวงแด คำไวพจน์ ใจ
22 ดวงใจ คำไวพจน์ ใจ
23 ดูดี คำไวพจน์ สวยงาม
24 ตะวัน คำไวพจน์ พระอาทิตย์
25 ทยุมณี คำไวพจน์ พระอาทิตย์
26 ทวิช คำไวพจน์ นก
27 ทวิชาชาติ คำไวพจน์ นก
28 ทหาร คำไวพจน์ ทหาร
29 ทิชากร คำไวพจน์ นก
30 ทิชาชาติ นก
31 ทินกร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
32 ทิพากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
33 ธรณี คำไวพจน์ แผ่นดิน
34 ธราธิบดี คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
35 ธรารักษ์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
36 ธานินทร์ คำไวพจน์ เมือง
37 นครา คำไวพจน์ เมือง
38 นงคราญ คำไวพจน์ ผู้หญิง
39 นที คำไวพจน์ น้ำ
40 นฤบดี คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
41 นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดาหญิง
42 นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดา
43 นโรดม คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
44 บังอร คำไวพจน์ ผู้หญิง
45 บุปผชาติ คำไวพจน์ ดอกไม้
46 บุปผา คำไวพจน์ ดอกไม้
47 บุษบง คำไวพจน์ ดอกไม้
48 บุษบัน คำไวพจน์ ดอกไม้
49 บุษบา คำไวพจน์ ดอกไม้
50 บุหงา คำไวพจน์ ดอกไม้
51 บุหรง คำไวพจน์ นก
52 บุหลัน คำไวพจน์ พระจันทร์
53 ประเทศ คำไวพจน์ เมือง
54 ปักษา คำไวพจน์ นก
55 ปักษิณ คำไวพจน์ นก
56 ปักษี คำไวพจน์ นก
57 ผกา คำไวพจน์ ดอกไม้
58 ผกามาศ คำไวพจน์ ดอกไม้
59 ผู้ชาย คำไวพจน์ ผู้ชาย
60 พงพนา คำไวพจน์ ป่า
61 พงไพร คำไวพจน์ ป่า
62 พนม คำไวพจน์ ภูเขา
63 พนา คำไวพจน์ ป่า
64 พนาลี คำไวพจน์ ป่า
65 พนาวัน คำไวพจน์ ป่า
66 พระนารายณ์ คำไวพจน์ พระวิษณุ
67 พระเจ้าเเผ่นดิน คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
68 พสุธา คำไวพจน์ แผ่นดิน
69 พารา คำไวพจน์ เมือง
70 ภูผา คำไวพจน์ ภูเขา
71 มนุษย์ คำไวพจน์ คน
72 มรณะ คำไวพจน์ ตาย
73 มหิงสา คำไวพจน์ วัว
74 มหิงสา คำไวพจน์ ควาย
75 มาลา คำไวพจน์ ดอกไม้
76 มาลี คำไวพจน์ ดอกไม้
77 ยุพิน คำไวพจน์ ผู้หญิง
78 ราชา คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
79 ราตรี กลางคืน
80 วิหค คำไวพจน์ นก
81 ศิวเศขร คำไวพจน์ พระจันทร์
82 สกุณา คำไวพจน์ นก
83 สงคราม คำไวพจน์ สงคราม
84 สวย คำไวพจน์ สวยงาม
85 สาคร คำไวพจน์ น้ำ
86 สายชล คำไวพจน์ แม่น้ำ
87 สิงขร คำไวพจน์ ภูเขา
88 สุกร คำไวพจน์ หมู
89 สุคันธชาติ คำไวพจน์ ดอกไม้
90 สุมาลี คำไวพจน์ ดอกไม้
91 สุริยะ คำไวพจน์ พระอาทิตย์
92 สู้รบ คำไวพจน์ สงคราม
93 หัสดินทร์ คำไวพจน์ ช้าง
94 อากาศ คำไวพจน์ ฟ้า
95 เดือน คำไวพจน์ พระจันทร์
96 เทวัญ คำไวพจน์ เทวดา
97 เทวี คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง
98 โกสุม คำไวพจน์ ดอกไม้
99 ไพรวัน คำไวพจน์ ป่า
100 ไพรสัณฑ์ คำไวพจน์ ป่า

เมนูแนะนำ

Vocab cloud

ดูตามหมวดหมู่