เสร่อ

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำที่ผิด ❌ เสล่อ, สะเหร่อ

1

"เสร่อ" กับ "เสล่อ, สะเหร่อ" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด