กะเทย

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำที่ผิด ❌ กระเทย

1

"กะเทย" กับ "กระเทย" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด