ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ศ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ศ

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

-ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มักเขียนผิดเป็น -ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

-ศาสตรบัณฑิต

มักเขียนผิดเป็น -ศาสตร์บัณฑิต

-ศาสตรมหาบัณฑิต

มักเขียนผิดเป็น -ศาสตร์มหาบัณฑิต

ศรัทธา, สัทธา

มักเขียนผิดเป็น ศัทธา

ศศิธร

มักเขียนผิดเป็น สสิธร, ศศิทร

ศักย์

มักเขียนผิดเป็น ศักดิ์

ศัตรู

มักเขียนผิดเป็น สัตรู, ศตรู

ศัพท์

มักเขียนผิดเป็น ศัพย์

ศิลปกรรม

มักเขียนผิดเป็น ศิลปะกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

มักเขียนผิดเป็น ศิลปะวัฒนธรรม

ศิลปวัตถุ

มักเขียนผิดเป็น ศิลปะวัตถุ

ศิลป์, ศิลปะ

มักเขียนผิดเป็น ศิลป

ศิวิไลซ์

มักเขียนผิดเป็น ศิวิไล

ศีรษะ

มักเขียนผิดเป็น ศรีษะ

ศึกษานิเทศก์

มักเขียนผิดเป็น ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์

โศกนาฏกรรม

มักเขียนผิดเป็น โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม

โศกศัลย์

มักเขียนผิดเป็น โสกศัลย์, โศกสันต์

โศกเศร้า

มักเขียนผิดเป็น โสกเศร้า

ไศล

มักเขียนผิดเป็น ไสล, ศไล


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ