คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ศ

(หน้า 1/1)

 • -ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  มักเขียนผิดเป็น
  -ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  หมายเหตุ
  ปริญญาเอก เช่น รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  891
  views

 • -ศาสตรบัณฑิต

  มักเขียนผิดเป็น
  -ศาสตร์บัณฑิต
  หมายเหตุ
  ปริญญาตรี เช่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต

  812
  views

 • -ศาสตรมหาบัณฑิต

  มักเขียนผิดเป็น
  -ศาสตร์มหาบัณฑิต
  หมายเหตุ
  ปริญญาโท เช่น นิติศาสตรมหาบัณฑิต

  688
  views

 • ศรัทธา, สัทธา

  มักเขียนผิดเป็น
  ศัทธา
  หมายเหตุ
  นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

  999+
  views

 • ศศิธร

  มักเขียนผิดเป็น
  สสิธร, ศศิทร
  หมายเหตุ
  ศศิธร หมายถึง ดวงจันทร์

  999+
  views

 • ศักย์

  มักเขียนผิดเป็น
  ศักดิ์
  หมายเหตุ
  ศักย์ ที่หมายถึง ศักย์ไฟฟ้า ศักยภาพ ใช้ ย แต่ ศักดิ์ที่กล่าวถึง ศักดินา ใช้ ด

  888
  views

 • ศัตรู

  มักเขียนผิดเป็น
  สัตรู, ศตรู

  999+
  views

 • ศัพท์

  มักเขียนผิดเป็น
  ศัพย์

  999+
  views

 • ศิลปกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิลปะกรรม
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • ศิลปวัฒนธรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิลปะวัฒนธรรม
  หมายเหตุ
  หากต้องการแยกคำควรใช้ "ศิลปะและวัฒนธรรม"

  999+
  views

 • ศิลปวัตถุ

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิลปะวัตถุ
  หมายเหตุ
  คำสมาส

  999+
  views

 • ศิลป์, ศิลปะ

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิลป
  หมายเหตุ
  ใช้เป็นศัพท์โดด

  862
  views

 • ศิวิไลซ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ศิวิไล
  หมายเหตุ
  เป็นคำทับศัพท์จาก civilize

  999+
  views

 • ศีรษะ

  มักเขียนผิดเป็น
  ศรีษะ

  999+
  views

 • ศึกษานิเทศก์

  มักเขียนผิดเป็น
  ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์

  999+
  views

 • โศกนาฏกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม
  หมายเหตุ
  ใช้ ฏ ปฏัก

  999+
  views

 • โศกศัลย์

  มักเขียนผิดเป็น
  โสกศัลย์, โศกสันต์

  999+
  views

 • โศกเศร้า

  มักเขียนผิดเป็น
  โสกเศร้า

  999+
  views

 • ไศล

  มักเขียนผิดเป็น
  ไสล, ศไล
  หมายเหตุ
  หมายถึง เขาหิน

  688
  views