คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ร

(หน้า 1/2)

 • รกชัฏ

  มักเขียนผิดเป็น
  รกชัฎ
  หมายเหตุ
  ใช้ ฏ ปฏัก

  999+
  views

 • รณรงค์

  มักเขียนผิดเป็น
  รนรงค์

  665
  views

 • รถยนต์

  มักเขียนผิดเป็น
  รถยนตร์

  999+
  views

 • รมณีย์

  มักเขียนผิดเป็น
  รมนีย์, รมณี

  686
  views

 • รสชาติ

  มักเขียนผิดเป็น
  รสชาด

  999+
  views

 • ระบบนิเวศ

  มักเขียนผิดเป็น
  ระบบนิเวศน์

  999+
  views

 • ระเบงเซ็งแซ่

  มักเขียนผิดเป็น
  ระเบ็งเซ็งแซ่

  999+
  views

 • ระเห็จ

  มักเขียนผิดเป็น
  รเห็จ, เรห็จ

  999+
  views

 • รักษาการ

  มักเขียนผิดเป็น
  รักษาการณ์
  หมายเหตุ
  ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษาการในตำแหน่ง...

  999+
  views

 • รักษาการณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  รักษาการ
  หมายเหตุ
  เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น ยามรักษาการณ์

  999+
  views

 • รังควาน

  มักเขียนผิดเป็น
  รังควาญ

  999+
  views

 • รังสี

  มักเขียนผิดเป็น
  รังษี, รังศี
  หมายเหตุ
  ยกเว้นชื่อเฉพาะ

  999+
  views

 • รังเกียจ

  มักเขียนผิดเป็น
  รังเกลียด, รังเกียด

  999+
  views

 • รัชกาล

  มักเขียนผิดเป็น
  ราชการ
  หมายเหตุ
  เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่ง ๆ

  999+
  views

 • รัชกาล

  มักเขียนผิดเป็น
  ราชกาล
  หมายเหตุ
  เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่ง ๆ

  999+
  views

 • รัญจวน

  มักเขียนผิดเป็น
  รัญจวญ, รัญจวณ

  519
  views

 • รัฐวิสาหกิจ

  มักเขียนผิดเป็น
  รัฐวิสาหะกิจ

  523
  views

 • รัศมี

  มักเขียนผิดเป็น
  รัสมี, รัษมี

  462
  views

 • รากเหง้า

  มักเขียนผิดเป็น
  รากเง่า
  หมายเหตุ
  เง่า หมายถึงโง่เง่า

  999+
  views

 • ราชภัฏ

  มักเขียนผิดเป็น
  ราชภัฎ
  หมายเหตุ
  ใช้ ฏ ปฏัก

  999+
  views