ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ท

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ท

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 2/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ทุคติ

มักเขียนผิดเป็น ทุกข์คติ

ทุพพลภาพ

มักเขียนผิดเป็น ทุพลภาพ

ทุพภิกขภัย

มักเขียนผิดเป็น ทุภิกขภัย

ทุรกันดาร

มักเขียนผิดเป็น ทุรกันดาน, ทุรกันดาล

ทุศีล

มักเขียนผิดเป็น ทุจศีล

ทูต

มักเขียนผิดเป็น ฑูต

ทูนหัว

มักเขียนผิดเป็น ทูลหัว

ทูลกระหม่อม

มักเขียนผิดเป็น ทูนกระหม่อม

ทแยง

มักเขียนผิดเป็น ทะแยง, แทยง

ทโมน

มักเขียนผิดเป็น ทะโมน, โทมน

เทพนม

มักเขียนผิดเป็น เทพพนม

เทอญ

มักเขียนผิดเป็น เทิญ

เทอม

มักเขียนผิดเป็น เทิม, เทิร์ม

เทิด

มักเขียนผิดเป็น เทอด

เทิดทูน

มักเขียนผิดเป็น เทิดทูล

เทเวศร์

มักเขียนผิดเป็น เทเวศ, เทเวศน์

เท่

มักเขียนผิดเป็น เท่ห์

เท้าความ

มักเขียนผิดเป็น ท้าวความ

แทรกแซง

มักเขียนผิดเป็น แซกแซง

แท็กซี่

มักเขียนผิดเป็น แท๊กซี่

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ