ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำไทยที่มักเขียนผิดมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
Noคำไทยที่มักเขียนผิดมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
1ทรมานทรมาร
2เสิร์ฟเสริฟ, เสริฟ์มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
3ปรากฏปรากฎใช้ ฏ ปฏัก
4อุปการคุณอุปการะคุณคำสมาส
5ลายเซ็นลายเซ็นต์
6ฉะนั้นฉนั้น
7บันไดบรรได
8ย่อมเยาย่อมเยาว์ราคาย่อมเยา
9ปรารถนาปราถนาอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
10เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
11อุตส่าห์อุตสาห์, อุดส่าอุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์
12สถิตสถิตย์ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
13ขะมักเขม้นขมักเขม้น
14ประณีตปราณีต, ประนีต
15กบาล, กระบาลกะบาล, -บานใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ
16ชะลอชลอ
17เบรกเบรคศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ
18สาธารณประโยชน์สาธารณะประโยชน์คำสมาส
19ลิฟต์ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
20แก๊งแก๊งค์, แก๊งก์"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"
21รสชาติรสชาด
22สับปะรดสัปรด, สัปปะรด, สับปะรสมิได้แผลงมาจาก สรรพรส
23หยากไย่, หยักไย่หยากใย่, หยักใย่
24สักการบูชาสักการะบูชาคำสมาส
25สแกนแสกน
26สะเหล่อสะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
27มัคนายก, มรรคนายกมัคทายก, มรรคทายก(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด
28ปาฏิหาริย์ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
29อัปเดตอัพเดท,อัปเดท,อัพเดตทับศัพท์มาจาก update
30ศิวิไลซ์ศิวิไลเป็นคำทับศัพท์จาก civilize
31ลำไยลำใยคำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
32ศรัทธา, สัทธาศัทธานิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
33บันเทิงบรรเทิง
34สุคติสุขคติ
35ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค
36ผูกพันผูกพันธ์
37ซาบซึ้งทราบซึ้ง
38กะพริบกระพริบ
39ผุดลุกผุดนั่งผลุดลุกผลุดนั่ง
40โล่โล่ห์มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
41ราชภัฏราชภัฎใช้ ฏ ปฏัก
42ภาวการณ์ภาวะการณ์, ภาวะการ
43มงกุฎมงกุฏใช้ ฎ ชฎา
44กฎกฏกฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ
45จักรพรรดิจักรพรรดิ์อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
46สัมมนาสัมนา, สำมะนา
47ทยอยทะยอย
48นอตน็อต, น๊อตทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง
49บุคลากรบุคคลากร
50สมมติฐานสมมุดติฐานสมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน
51เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์คำทับศัพท์
52ขโมยโขมย
53อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วยอะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
54อุบาทว์อุบาท
55อนุญาตอนุญาติญาติ เขียนมีสระ อิ
56เลือกสรรเลือกสรรค์
57ปฐมนิเทศปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
58ตะกร้าตระกร้า
59อะไหล่อะหลั่ย
60ทแยงทะแยง, แทยง
61ทะนุถนอมทนุถนอม
62ผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่ง
63ลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกรน
64คำนวณคำนวน
65โน้ตโน๊ต, โน้ท, โน๊ทอักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
66กะโหลกกระโหลกจำไว้ว่า กะโหลก กะลา
67บูรณปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์คำสมาส
68บิณฑบาตบิณฑบาตร, บิณฑบาท
69สุญญากาศสูญญากาศใช้สระ "อุ"
70เกษียณเกษียน, เกษียรเกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม
71สบายสะบาย
72สมดุลสมดุลย์
73ปิกนิกปิคนิคคำทับศัพท์
74นานัปการนานับประการ
75ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
76ฤๅษี, ฤษีฤาษีใช้ลากข้างยาว
77เฟซบุ๊กเฟสบุ๊กทับศัพท์จาก Facebook
78กาลเทศะกาละเทศะ
79รังเกียจรังเกลียด, รังเกียด
80แคระแกร็นแคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรนไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
81เกียรติเกียรติ์อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์
82สีสันสีสรร, สีสรรค์
83กะหรี่กระหรี่
84คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
85สะอาดสอาด
86เท้าความท้าวความเขียนเหมือน "เท้า"
87นัยนัยยะอ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
88เลือดกบปากเลือดกลบปาก
89ประเมินประเมิณมักสับสนกับ "ประมาณ"
90ยศถาบรรดาศักดิ์ยศฐาบรรดาศักดิ์
91กะละมังกาละมัง
92ไผทผไท, ผะไท
93บาทบงสุ์บาทบงส์อ่านว่า บาด-ทะ-บง
94ทระนง, ทะนงทรนง, ทนง
95อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตทับศัพท์จาก internet
96อิสรเสรีอิสระเสรีคำสมาส
97อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)
98พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิชพานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิชใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช
99แหลกลาญแหลกราญ, แหลกราน
100วิ่งเปี้ยววิ่งเปรี้ยว
101สิทธิ, สิทธิ์สิทธ, สิทธ์
102เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ๊ต
103แค็ตตาล็อกแคตตาล็อก, แคตาล็อก
104กระเพาะกะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะระวังสับสนกับ กะเพรา
105เพียบพร้อมเพรียบพร้อม
106ละเอียดลออลเอียดลออ, ละเอียดละออ
107กุฎี, กุฏิกุฎ, กุฎิ"กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุ-ติ" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)
108สถานการณ์สถานการ, สถานะการณ์
109สาธารณชนสาธารณะชนคำสมาส
110มณฑปมนฑป, มณทปอ่านว่า มน-ดบ
111พยักพเยิดพะยักพะเยิด, พยักเพยิด
112ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุงทนุบำรุง
113คริสต์ศักราชคริสตศักราช
114เค้กเค็ก, เค๊ก
115อิสรภาพอิสระภาพคำสมาส
116รำคาญรำคราญ, รำคาน
117ธำรงธำรงค์
118สมเพชสมเพท, สมเพศ, สมเพส
119ครองราชย์ครองราชคำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)
120มาตรฐานมาตราฐาน
121ไอศกรีมไอศครีม, ไอติม
122อนุมัติอนุมัต
123ซุ่มสุ่ม, สุ้มซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง
124ดุษณีโดยดุษฎีดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถึง ยินดี มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า "ยอมรับโดยดุษณี"
125จะงอยจงอย
126โควตาโควต้าออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
127ไยดีใยดี
128กบฏกบฎ, กบถ- "กบฏ" ใช้ ฏ ปฏัก - ในสมัยโบราณ เคยสะกดด้วย ฎ ชฎา (ดู พจนานุกรมกฎหมาย ของ ขุนสมาหารหิตะคดี) - ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"
129บล็อกบล็อค, บล๊อกตามหลักการทับศัพท์
130สิงโตสิงห์โตหรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
131สัญลักษณ์สัญลักษ์, สัญญลักษณ์
132เจตจำนงเจตจำนงค์แผลงจาก "จง"
133บ่วงบาศบ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
134จาระบีจารบี
135เซนติเมตรเซ็นติเมตร
136อัปโหลดอัพโหลดทับศัพท์มาจาก upload
137กลยุทธ์กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์
138มุกตลกมุขตลกราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชนสะกดว่า มุข
139นิรันดร์นิรันด์
140เวทมนตร์เวทย์มนตร์, เวทมนต์
141ณ.อ่านว่า "นะ" มีความหมายว่า ที่ ในการเขียน ไม่มีจุดข้างหลังเพราะมิใช่คำย่อ แต่ "ณ" แผลงรูปมาจาก "ใน" และมักเว้นวรรคหน้าวรรคหลัง "ณ" ด้วย เช่น "อยู่ ณ ที่นี้"
142พลศึกษาพละศึกษาคำสมาส
143ใยแมงมุมไยแมงมุม
144อำนาจบาตรใหญ่อำนาจบาทใหญ่
145กอปรกอป, กอปร์อ่านว่า "กอบ"
146กลิ่นอายกลิ่นไออาย แปลว่า กลิ่น ดังนั้นจึงเป็นการใช้คำที่มีความหมายซ้ำกัน เช่น คำว่า ภูเขา (ภู แปลว่า เขา)
147พังทลายพังทะลาย
148ซอฟต์แวร์ซอฟท์แวร์ทับศัพท์มาจาก software
149ปล้นสะดมปล้นสดมภ์สดมภ์ แปลว่า เสาหรือช่องตามแนวตั้ง
150เทิดทูนเทิดทูล
151อหังการ์อหังการอ่านว่า อะ-หัง-กา
152ดอกจันดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์เครื่องหมาย *, ดอกของต้นจัน
153รักษาการรักษาการณ์ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
154ศีรษะศรีษะ
155จระเข้จรเข้เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
156สกัดสะกัด
157สัมภาษณ์สัมภาษ, สัมภาสน์
158ระบบนิเวศระบบนิเวศน์
159ดำริดำหริ, ดำริห์อ่านว่า "ดำ-หริ", โบราณเขียน "ดำริห์"
160ปะติดปะต่อประติดประต่อ
161หมูหย็องหมูหยองของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย, รวมถึงที่ทำจากวัตถุดิบอื่นด้วย เช่น ไก่หย็อง เนื้อหย็อง ฯลฯ
162พรรณนาพรรณาอ่านว่า พัน-นะ-นา
163วันทยหัตถ์วันทยาหัตถ์
164ไส้ใส้
165เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธุ์
166เสพเสพย์ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดียวเท่านั้น เช่น เสพสุรา เสพยา เสพเมถุน เสพสม เสพติด (สารเสพติด สิ่งเสพติด ยาเสพติด)
167เพชรเพ็ชร
168สไบสะไบ, ไสบ
169กะละแมกาละแม, กาลาแม, กาละแมร์
170แทรกแซงแซกแซง
171สังวรสังวรณ์
172เสบียงสะเบียง, สเบียง
173ทศกัณฐ์ทศกัณฑ์กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง; กัณฐ์ แปลว่า คอ
174โลกาภิวัตน์โลกาภิวัฒน์
175กะเพรากะเพา, กระเพา, กระเพราระวังสับสนกับ กระเพาะ
176ทูตฑูตทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร
177อธิษฐาน, อธิฏฐานอธิฐาน, -ฐาณ
178หน้าปัดนาฬิกาหน้าปัทม์นาฬิกา
179คทาคฑา, คธา
180เพชฌฆาตเพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
181กงเกวียนกำเกวียนกงกำกงเกวียนกง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน
182แผนการแผนการณ์
183จักจั่นจั๊กจั่น
184เบญจเพสเบญจเพศเพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25
185สารประโยชน์สาระประโยชน์คำสมาส
186แท็กซี่แท๊กซี่
187ภูมิใจพูมใจ, ภูมใจ
188พละกำลังพลกำลัง
189โอกาสโอกาศ
190อีเมลอีเมล์ทับศัพท์จาก e-mail
191ฆาตกรฆาตรกรฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี
192พะแนงพแนง, แพนง
193หัวหน่าวหัวเหน่า
194สูจิบัตรสูติบัตรใบแจ้งกำหนดการ - สูติบัตร คือใบแจ้งเกิด
195ประนีประนอมประณีประณอม
196จะละเม็ดจาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด
197แมลงสาบแมลงสาป, แมงสาบ, แมงสาป
198ผัดผ่อนผลัดผ่อน
199สังเกตสังเกตุ
200คะนองคนอง