รวมคำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำไทยที่มักเขียนผิด มักเขียนผิดเป็น หมายเหตุ
1 กงเกวียนกำเกวียน กงกำกงเกวียน กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อ...
2 กฎ กฏ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ป...
3 กบฏ กบฎ, กบถ - "กบฏ" ใช้ ฏ ปฏัก - ในสมัยโบร...
4 กบาล, กระบาล กะบาล, -บาน ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภา...
5 กระเพาะ กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ ระวังสับสนกับ กะเพรา
6 กลยุทธ์ กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์
7 กลิ่นอาย กลิ่นไอ อาย แปลว่า กลิ่น ดังนั้นจึงเป็...
8 กอปร กอป, กอปร์ อ่านว่า "กอบ"
9 กะพริบ กระพริบ
10 กะละมัง กาละมัง
11 กะละแม กาละแม, กาลาแม, กาละแมร์
12 กะหรี่ กระหรี่
13 กะเพรา กะเพา, กระเพา, กระเพรา ระวังสับสนกับ กระเพาะ
14 กะโหลก กระโหลก จำไว้ว่า กะโหลก กะลา
15 กาลเทศะ กาละเทศะ
16 กุฎี, กุฏิ กุฎ, กุฎิ "กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุ-...
17 ขะมักเขม้น ขมักเขม้น
18 ขโมย โขมย
19 คทา คฑา, คธา
20 ครองราชย์ ครองราช คำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็น...
21 คริสต์ศักราช คริสตศักราช
22 คะนอง คนอง
23 คำนวณ คำนวน
24 คุกกี้ คุ้กกี้, คุ๊กกี้ ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณ...
25 ฆาตกร ฆาตรกร ฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี
26 จระเข้ จรเข้ เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
27 จะงอย จงอย
28 จะละเม็ด จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จร...
29 จักจั่น จั๊กจั่น
30 จักรพรรดิ จักรพรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
31 จาระบี จารบี
32 ฉะนั้น ฉนั้น
33 ชะลอ ชลอ
34 ซอฟต์แวร์ ซอฟท์แวร์ ทับศัพท์มาจาก software
35 ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง
36 ซุ่ม สุ่ม, สุ้ม ซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่...
37 ณ. อ่านว่า "นะ" มีความหมายว่า ที่...
38 ดอกจัน ดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์ เครื่องหมาย *, ดอกของต้นจัน
39 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้... ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
40 ดำริ ดำหริ, ดำริห์ อ่านว่า "ดำ-หริ", โบราณเขียน "...
41 ดุษณี โดยดุษฎี ดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถ...
42 ตะกร้า ตระกร้า
43 ทยอย ทะยอย
44 ทรมาน ทรมาร
45 ทระนง, ทะนง ทรนง, ทนง
46 ทศกัณฐ์ ทศกัณฑ์ กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง;...
47 ทะนุถนอม ทนุถนอม
48 ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง ทนุบำรุง
49 ทูต ฑูต ทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร
50 ทแยง ทะแยง, แทยง
51 ธำรง ธำรงค์
52 นอต น็อต, น๊อต ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที...
53 นัย นัยยะ อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
54 นานัปการ นานับประการ
55 นิรันดร์ นิรันด์
56 บล็อก บล็อค, บล๊อก ตามหลักการทับศัพท์
57 บันเทิง บรรเทิง
58 บันได บรรได
59 บาทบงสุ์ บาทบงส์ อ่านว่า บาด-ทะ-บง
60 บิณฑบาต บิณฑบาตร, บิณฑบาท
61 บุคลากร บุคคลากร
62 บูรณปฏิสังขรณ์ บูรณะปฏิสังขรณ์ คำสมาส
63 บ่วงบาศ บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
64 ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
65 ประณีต ปราณีต, ประนีต
66 ประนีประนอม ประณีประณอม
67 ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ "ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรื...
68 ประเมิน ประเมิณ มักสับสนกับ "ประมาณ"
69 ปรากฏ ปรากฎ ใช้ ฏ ปฏัก
70 ปรารถนา ปราถนา อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
71 ปล้นสะดม ปล้นสดมภ์ สดมภ์ แปลว่า เสาหรือช่องตามแนว...
72 ปะติดปะต่อ ประติดประต่อ
73 ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
74 ปิกนิก ปิคนิค คำทับศัพท์
75 ผัดผ่อน ผลัดผ่อน
76 ผัดวันประกันพรุ่ง ผลัดวันประกันพรุ่ง
77 ผุดลุกผุดนั่ง ผลุดลุกผลุดนั่ง
78 ผูกพัน ผูกพันธ์
79 พยักพเยิด พะยักพะเยิด, พยักเพยิด
80 พรรณนา พรรณา อ่านว่า พัน-นะ-นา
81 พลศึกษา พละศึกษา คำสมาส
82 พละกำลัง พลกำลัง
83 พะแนง พแนง, แพนง
84 พังทลาย พังทะลาย
85 พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิช พานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช,... ใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก...
86 ภาวการณ์ ภาวะการณ์, ภาวะการ
87 ภูมิใจ พูมใจ, ภูมใจ
88 มงกุฎ มงกุฏ ใช้ ฎ ชฎา
89 มณฑป มนฑป, มณทป อ่านว่า มน-ดบ
90 มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) ม...
91 มาตรฐาน มาตราฐาน
92 มุกตลก มุขตลก ราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณ...
93 ยศถาบรรดาศักดิ์ ยศฐาบรรดาศักดิ์
94 ย่อมเยา ย่อมเยาว์ ราคาย่อมเยา
95 รสชาติ รสชาด
96 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศน์
97 รักษาการ รักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษากา...
98 รังเกียจ รังเกลียด, รังเกียด
99 ราชภัฏ ราชภัฎ ใช้ ฏ ปฏัก
100 รำคาญ รำคราญ, รำคาน
101 ฤๅษี, ฤษี ฤาษี ใช้ลากข้างยาว
102 ละเอียดลออ ลเอียดลออ, ละเอียดละออ
103 ลายเซ็น ลายเซ็นต์
104 ลำไย ลำใย คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
105 ลิฟต์ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
106 ลุกลี้ลุกลน ลุกลี้ลุกรน
107 วันทยหัตถ์ วันทยาหัตถ์
108 วิ่งเปี้ยว วิ่งเปรี้ยว
109 ศรัทธา, สัทธา ศัทธา นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
110 ศิวิไลซ์ ศิวิไล เป็นคำทับศัพท์จาก civilize
111 ศีรษะ ศรีษะ
112 สกัด สะกัด
113 สถานการณ์ สถานการ, สถานะการณ์
114 สถิต สถิตย์ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
115 สบาย สะบาย
116 สมดุล สมดุลย์
117 สมมติฐาน สมมุดติฐาน สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนก...
118 สมเพช สมเพท, สมเพศ, สมเพส
119 สะอาด สอาด
120 สะเหล่อ สะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
121 สักการบูชา สักการะบูชา คำสมาส
122 สังวร สังวรณ์
123 สังเกต สังเกตุ
124 สัญลักษณ์ สัญลักษ์, สัญญลักษณ์
125 สับปะรด สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
126 สัมภาษณ์ สัมภาษ, สัมภาสน์
127 สัมมนา สัมนา, สำมะนา
128 สาธารณชน สาธารณะชน คำสมาส
129 สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ คำสมาส
130 สารประโยชน์ สาระประโยชน์ คำสมาส
131 สิงโต สิงห์โต หรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
132 สิทธิ, สิทธิ์ สิทธ, สิทธ์
133 สีสัน สีสรร, สีสรรค์
134 สุคติ สุขคติ
135 สุญญากาศ สูญญากาศ ใช้สระ "อุ"
136 สูจิบัตร สูติบัตร ใบแจ้งกำหนดการ - สูติบัตร คือใ...
137 สแกน แสกน
138 สไบ สะไบ, ไสบ
139 หน้าปัดนาฬิกา หน้าปัทม์นาฬิกา
140 หมูหย็อง หมูหยอง ของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส...
141 หยากไย่, หยักไย่ หยากใย่, หยักใย่
142 หัวหน่าว หัวเหน่า
143 อธิษฐาน, อธิฏฐาน อธิฐาน, -ฐาณ
144 อนุญาต อนุญาติ ญาติ เขียนมีสระ อิ
145 อนุมัติ อนุมัต
146 อหังการ์ อหังการ อ่านว่า อะ-หัง-กา
147 อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
148 อะไหล่ อะหลั่ย
149 อัปเดต อัพเดท,อัปเดท,อัพเดต ทับศัพท์มาจาก update
150 อัปโหลด อัพโหลด ทับศัพท์มาจาก upload
151 อำนาจบาตรใหญ่ อำนาจบาทใหญ่
152 อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี) อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทร...
153 อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต ทับศัพท์จาก internet
154 อิสรภาพ อิสระภาพ คำสมาส
155 อิสรเสรี อิสระเสรี คำสมาส
156 อีเมล อีเมล์ ทับศัพท์จาก e-mail
157 อุตส่าห์ อุตสาห์, อุดส่า อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ค...
158 อุบาทว์ อุบาท
159 อุปการคุณ อุปการะคุณ คำสมาส
160 เกษียณ เกษียน, เกษียร เกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ...
161 เกียรติ เกียรติ์ อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกี...
162 เค้ก เค็ก, เค๊ก
163 เจตจำนง เจตจำนงค์ แผลงจาก "จง"
164 เซนติเมตร เซ็นติเมตร
165 เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การั...
166 เทิดทูน เทิดทูล
167 เท้าความ ท้าวความ เขียนเหมือน "เท้า"
168 เบญจเพส เบญจเพศ เพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5...
169 เบรก เบรค ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้าม...
170 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์ คำทับศัพท์
171 เพชฌฆาต เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
172 เพชร เพ็ชร
173 เพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธุ์
174 เพียบพร้อม เพรียบพร้อม
175 เฟซบุ๊ก เฟสบุ๊ก ทับศัพท์จาก Facebook
176 เลือกสรร เลือกสรรค์
177 เลือดกบปาก เลือดกลบปาก
178 เวทมนตร์ เวทย์มนตร์, เวทมนต์
179 เสบียง สะเบียง, สเบียง
180 เสพ เสพย์ ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดี...
181 เสิร์ฟ เสริฟ, เสริฟ์ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
182 เสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ๊ต
183 แก๊ง แก๊งค์, แก๊งก์ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gan...
184 แคระแกร็น แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระ... ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่...
185 แค็ตตาล็อก แคตตาล็อก, แคตาล็อก
186 แทรกแซง แซกแซง
187 แท็กซี่ แท๊กซี่
188 แผนการ แผนการณ์
189 แมลงสาบ แมลงสาป, แมงสาบ, แมงสาป
190 แหลกลาญ แหลกราญ, แหลกราน
191 โควตา โควต้า ออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสีย...
192 โน้ต โน๊ต, โน้ท, โน๊ท อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
193 โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัฒน์
194 โล่ โล่ห์ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
195 โอกาส โอกาศ
196 ใยแมงมุม ไยแมงมุม
197 ไผท ผไท, ผะไท
198 ไยดี ใยดี
199 ไส้ ใส้
200 ไอศกรีม ไอศครีม, ไอติม

เมนูแนะนำ

Vocab cloud