ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำไทยที่มักเขียนผิดมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
Noคำไทยที่มักเขียนผิดมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
1ทรมานทรมาร
2เสิร์ฟเสริฟ, เสริฟ์มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
3ปรากฏปรากฎใช้ ฏ ปฏัก
4อุปการคุณอุปการะคุณคำสมาส
5ลายเซ็นลายเซ็นต์
6ฉะนั้นฉนั้น
7บันไดบรรได
8ย่อมเยาย่อมเยาว์ราคาย่อมเยา
9ปรารถนาปราถนาอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
10เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
11อุตส่าห์อุตสาห์, อุดส่าอุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์
12สถิตสถิตย์ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
13ขะมักเขม้นขมักเขม้น
14ประณีตปราณีต, ประนีต
15ชะลอชลอ
16กบาล, กระบาลกะบาล, -บานใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ
17เบรกเบรคศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ
18สาธารณประโยชน์สาธารณะประโยชน์คำสมาส
19ลิฟต์ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
20รสชาติรสชาด
21แก๊งแก๊งค์, แก๊งก์"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"
22หยากไย่, หยักไย่หยากใย่, หยักใย่
23สับปะรดสัปรด, สัปปะรด, สับปะรสมิได้แผลงมาจาก สรรพรส
24สักการบูชาสักการะบูชาคำสมาส
25มัคนายก, มรรคนายกมัคทายก, มรรคทายก(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด
26สะเหล่อสะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
27สแกนแสกน
28ปาฏิหาริย์ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
29อัปเดตอัพเดท,อัปเดท,อัพเดตทับศัพท์มาจาก update
30ลำไยลำใยคำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
31ศรัทธา, สัทธาศัทธานิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
32ศิวิไลซ์ศิวิไลเป็นคำทับศัพท์จาก civilize
33บันเทิงบรรเทิง
34สุคติสุขคติ
35ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค
36ผูกพันผูกพันธ์
37ซาบซึ้งทราบซึ้ง
38กะพริบกระพริบ
39ผุดลุกผุดนั่งผลุดลุกผลุดนั่ง
40โล่โล่ห์มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
41มงกุฎมงกุฏใช้ ฎ ชฎา
42ภาวการณ์ภาวะการณ์, ภาวะการ
43กฎกฏกฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ
44จักรพรรดิจักรพรรดิ์อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
45ราชภัฏราชภัฎใช้ ฏ ปฏัก
46สัมมนาสัมนา, สำมะนา
47ทยอยทะยอย
48สมมติฐานสมมุดติฐานสมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน
49นอตน็อต, น๊อตทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง
50บุคลากรบุคคลากร
51ขโมยโขมย
52อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วยอะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
53เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์คำทับศัพท์
54อนุญาตอนุญาติญาติ เขียนมีสระ อิ
55อุบาทว์อุบาท
56เลือกสรรเลือกสรรค์
57ตะกร้าตระกร้า
58ปฐมนิเทศปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
59อะไหล่อะหลั่ย
60ผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่ง
61ทแยงทะแยง, แทยง
62ทะนุถนอมทนุถนอม
63ลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกรน
64กะโหลกกระโหลกจำไว้ว่า กะโหลก กะลา
65คำนวณคำนวน
66บูรณปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์คำสมาส
67บิณฑบาตบิณฑบาตร, บิณฑบาท
68สุญญากาศสูญญากาศใช้สระ "อุ"
69โน้ตโน๊ต, โน้ท, โน๊ทอักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
70เกษียณเกษียน, เกษียรเกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม
71สบายสะบาย
72สมดุลสมดุลย์
73ปิกนิกปิคนิคคำทับศัพท์
74นานัปการนานับประการ
75ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
76ฤๅษี, ฤษีฤาษีใช้ลากข้างยาว
77กาลเทศะกาละเทศะ
78เฟซบุ๊กเฟสบุ๊กทับศัพท์จาก Facebook
79รังเกียจรังเกลียด, รังเกียด
80แคระแกร็นแคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรนไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
81สีสันสีสรร, สีสรรค์
82เกียรติเกียรติ์อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์
83กะหรี่กระหรี่
84คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
85เท้าความท้าวความเขียนเหมือน "เท้า"
86สะอาดสอาด
87นัยนัยยะอ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
88ประเมินประเมิณมักสับสนกับ "ประมาณ"
89เลือดกบปากเลือดกลบปาก
90ยศถาบรรดาศักดิ์ยศฐาบรรดาศักดิ์
91บาทบงสุ์บาทบงส์อ่านว่า บาด-ทะ-บง
92ไผทผไท, ผะไท
93อิสรเสรีอิสระเสรีคำสมาส
94ทระนง, ทะนงทรนง, ทนง
95อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)
96อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตทับศัพท์จาก internet
97กะละมังกาละมัง
98พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิชพานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิชใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช
99วิ่งเปี้ยววิ่งเปรี้ยว
100แหลกลาญแหลกราญ, แหลกราน
101สิทธิ, สิทธิ์สิทธ, สิทธ์
102เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ๊ต
103แค็ตตาล็อกแคตตาล็อก, แคตาล็อก
104เพียบพร้อมเพรียบพร้อม
105กระเพาะกะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะระวังสับสนกับ กะเพรา
106ละเอียดลออลเอียดลออ, ละเอียดละออ
107กุฎี, กุฏิกุฎ, กุฎิ"กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุ-ติ" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)
108สถานการณ์สถานการ, สถานะการณ์
109มณฑปมนฑป, มณทปอ่านว่า มน-ดบ
110สาธารณชนสาธารณะชนคำสมาส
111พยักพเยิดพะยักพะเยิด, พยักเพยิด
112คริสต์ศักราชคริสตศักราช
113ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุงทนุบำรุง
114อิสรภาพอิสระภาพคำสมาส
115รำคาญรำคราญ, รำคาน
116ครองราชย์ครองราชคำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)
117ธำรงธำรงค์
118เค้กเค็ก, เค๊ก
119สมเพชสมเพท, สมเพศ, สมเพส
120อนุมัติอนุมัต
121ไอศกรีมไอศครีม, ไอติม
122มาตรฐานมาตราฐาน
123ดุษณีโดยดุษฎีดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถึง ยินดี มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า "ยอมรับโดยดุษณี"
124ซุ่มสุ่ม, สุ้มซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง
125จะงอยจงอย
126ไยดีใยดี
127กบฏกบฎ, กบถ- "กบฏ" ใช้ ฏ ปฏัก - ในสมัยโบราณ เคยสะกดด้วย ฎ ชฎา (ดู พจนานุกรมกฎหมาย ของ ขุนสมาหารหิตะคดี) - ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"
128โควตาโควต้าออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
129สิงโตสิงห์โตหรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
130สัญลักษณ์สัญลักษ์, สัญญลักษณ์
131เจตจำนงเจตจำนงค์แผลงจาก "จง"
132จาระบีจารบี
133เซนติเมตรเซ็นติเมตร
134บ่วงบาศบ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
135บล็อกบล็อค, บล๊อกตามหลักการทับศัพท์
136อัปโหลดอัพโหลดทับศัพท์มาจาก upload
137มุกตลกมุขตลกราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชนสะกดว่า มุข
138นิรันดร์นิรันด์
139เวทมนตร์เวทย์มนตร์, เวทมนต์
140กลยุทธ์กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์
141ใยแมงมุมไยแมงมุม
142พลศึกษาพละศึกษาคำสมาส
143ณ.อ่านว่า "นะ" มีความหมายว่า ที่ ในการเขียน ไม่มีจุดข้างหลังเพราะมิใช่คำย่อ แต่ "ณ" แผลงรูปมาจาก "ใน" และมักเว้นวรรคหน้าวรรคหลัง "ณ" ด้วย เช่น "อยู่ ณ ที่นี้"
144อำนาจบาตรใหญ่อำนาจบาทใหญ่
145กลิ่นอายกลิ่นไออาย แปลว่า กลิ่น ดังนั้นจึงเป็นการใช้คำที่มีความหมายซ้ำกัน เช่น คำว่า ภูเขา (ภู แปลว่า เขา)
146กอปรกอป, กอปร์อ่านว่า "กอบ"
147พังทลายพังทะลาย
148ปล้นสะดมปล้นสดมภ์สดมภ์ แปลว่า เสาหรือช่องตามแนวตั้ง
149อหังการ์อหังการอ่านว่า อะ-หัง-กา
150ซอฟต์แวร์ซอฟท์แวร์ทับศัพท์มาจาก software
151เทิดทูนเทิดทูล
152ดอกจันดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์เครื่องหมาย *, ดอกของต้นจัน
153ศีรษะศรีษะ
154รักษาการรักษาการณ์ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
155จระเข้จรเข้เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
156สกัดสะกัด
157ดำริดำหริ, ดำริห์อ่านว่า "ดำ-หริ", โบราณเขียน "ดำริห์"
158สัมภาษณ์สัมภาษ, สัมภาสน์
159พรรณนาพรรณาอ่านว่า พัน-นะ-นา
160ระบบนิเวศระบบนิเวศน์
161วันทยหัตถ์วันทยาหัตถ์
162หมูหย็องหมูหยองของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย, รวมถึงที่ทำจากวัตถุดิบอื่นด้วย เช่น ไก่หย็อง เนื้อหย็อง ฯลฯ
163ปะติดปะต่อประติดประต่อ
164เสพเสพย์ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดียวเท่านั้น เช่น เสพสุรา เสพยา เสพเมถุน เสพสม เสพติด (สารเสพติด สิ่งเสพติด ยาเสพติด)
165เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธุ์
166ไส้ใส้
167กะละแมกาละแม, กาลาแม, กาละแมร์
168สไบสะไบ, ไสบ
169แทรกแซงแซกแซง
170ทศกัณฐ์ทศกัณฑ์กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง; กัณฐ์ แปลว่า คอ
171โลกาภิวัตน์โลกาภิวัฒน์
172เพชรเพ็ชร
173เสบียงสะเบียง, สเบียง
174สังวรสังวรณ์
175กะเพรากะเพา, กระเพา, กระเพราระวังสับสนกับ กระเพาะ
176อธิษฐาน, อธิฏฐานอธิฐาน, -ฐาณ
177หน้าปัดนาฬิกาหน้าปัทม์นาฬิกา
178ทูตฑูตทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร
179คทาคฑา, คธา
180กงเกวียนกำเกวียนกงกำกงเกวียนกง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน
181เพชฌฆาตเพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
182จักจั่นจั๊กจั่น
183แผนการแผนการณ์
184สารประโยชน์สาระประโยชน์คำสมาส
185เบญจเพสเบญจเพศเพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25
186แท็กซี่แท๊กซี่
187ภูมิใจพูมใจ, ภูมใจ
188พละกำลังพลกำลัง
189โอกาสโอกาศ
190ฆาตกรฆาตรกรฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี
191หัวหน่าวหัวเหน่า
192พะแนงพแนง, แพนง
193อีเมลอีเมล์ทับศัพท์จาก e-mail
194สูจิบัตรสูติบัตรใบแจ้งกำหนดการ - สูติบัตร คือใบแจ้งเกิด
195แมลงสาบแมลงสาป, แมงสาบ, แมงสาป
196ประนีประนอมประณีประณอม
197จะละเม็ดจาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด
198ผัดผ่อนผลัดผ่อน
199คะนองคนอง
200สังเกตสังเกตุ