ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำไทยที่มักเขียนผิดมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
Noคำไทยที่มักเขียนผิดมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
1ทรมานทรมาร
2เสิร์ฟเสริฟ, เสริฟ์มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
3ปรากฏปรากฎใช้ ฏ ปฏัก
4อุปการคุณอุปการะคุณคำสมาส
5ลายเซ็นลายเซ็นต์
6ฉะนั้นฉนั้น
7บันไดบรรได
8ย่อมเยาย่อมเยาว์ราคาย่อมเยา
9ปรารถนาปราถนาอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
10เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
11อุตส่าห์อุตสาห์, อุดส่าอุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์
12สถิตสถิตย์ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
13ขะมักเขม้นขมักเขม้น
14ประณีตปราณีต, ประนีต
15ชะลอชลอ
16กบาล, กระบาลกะบาล, -บานใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ
17เบรกเบรคศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ
18สาธารณประโยชน์สาธารณะประโยชน์คำสมาส
19ลิฟต์ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
20รสชาติรสชาด
21แก๊งแก๊งค์, แก๊งก์"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"
22หยากไย่, หยักไย่หยากใย่, หยักใย่
23สับปะรดสัปรด, สัปปะรด, สับปะรสมิได้แผลงมาจาก สรรพรส
24สักการบูชาสักการะบูชาคำสมาส
25มัคนายก, มรรคนายกมัคทายก, มรรคทายก(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด
26สะเหล่อสะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
27สแกนแสกน
28ปาฏิหาริย์ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
29อัปเดตอัพเดท,อัปเดท,อัพเดตทับศัพท์มาจาก update
30ลำไยลำใยคำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
31ศรัทธา, สัทธาศัทธานิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
32ศิวิไลซ์ศิวิไลเป็นคำทับศัพท์จาก civilize
33บันเทิงบรรเทิง
34สุคติสุขคติ
35ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค
36ผูกพันผูกพันธ์
37ซาบซึ้งทราบซึ้ง
38กะพริบกระพริบ
39ผุดลุกผุดนั่งผลุดลุกผลุดนั่ง
40โล่โล่ห์มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
41มงกุฎมงกุฏใช้ ฎ ชฎา
42ภาวการณ์ภาวะการณ์, ภาวะการ
43กฎกฏกฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ
44จักรพรรดิจักรพรรดิ์อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
45ราชภัฏราชภัฎใช้ ฏ ปฏัก
46สัมมนาสัมนา, สำมะนา
47ทยอยทะยอย
48สมมติฐานสมมุดติฐานสมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน
49นอตน็อต, น๊อตทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง
50บุคลากรบุคคลากร
51ขโมยโขมย
52อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วยอะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
53เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์คำทับศัพท์
54อนุญาตอนุญาติญาติ เขียนมีสระ อิ
55อุบาทว์อุบาท
56เลือกสรรเลือกสรรค์
57ตะกร้าตระกร้า
58ปฐมนิเทศปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
59อะไหล่อะหลั่ย
60ผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่ง
61ทแยงทะแยง, แทยง
62ทะนุถนอมทนุถนอม
63ลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกรน
64กะโหลกกระโหลกจำไว้ว่า กะโหลก กะลา
65คำนวณคำนวน
66บูรณปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์คำสมาส
67บิณฑบาตบิณฑบาตร, บิณฑบาท
68สุญญากาศสูญญากาศใช้สระ "อุ"
69โน้ตโน๊ต, โน้ท, โน๊ทอักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
70เกษียณเกษียน, เกษียรเกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม
71สบายสะบาย
72สมดุลสมดุลย์
73ปิกนิกปิคนิคคำทับศัพท์
74นานัปการนานับประการ
75ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
76ฤๅษี, ฤษีฤาษีใช้ลากข้างยาว
77กาลเทศะกาละเทศะ
78เฟซบุ๊กเฟสบุ๊กทับศัพท์จาก Facebook
79รังเกียจรังเกลียด, รังเกียด
80แคระแกร็นแคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรนไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
81สีสันสีสรร, สีสรรค์
82เกียรติเกียรติ์อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์
83กะหรี่กระหรี่
84คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
85เท้าความท้าวความเขียนเหมือน "เท้า"
86สะอาดสอาด
87นัยนัยยะอ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
88ประเมินประเมิณมักสับสนกับ "ประมาณ"
89เลือดกบปากเลือดกลบปาก
90ยศถาบรรดาศักดิ์ยศฐาบรรดาศักดิ์
91บาทบงสุ์บาทบงส์อ่านว่า บาด-ทะ-บง
92ไผทผไท, ผะไท
93อิสรเสรีอิสระเสรีคำสมาส
94ทระนง, ทะนงทรนง, ทนง
95อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)
96อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตทับศัพท์จาก internet
97กะละมังกาละมัง
98พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิชพานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิชใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช
99วิ่งเปี้ยววิ่งเปรี้ยว
100แหลกลาญแหลกราญ, แหลกราน