รวมคำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำไทยที่มักเขียนผิด มักเขียนผิดเป็น หมายเหตุ
1 กฎ กฏ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ป...
2 กบาล, กระบาล กะบาล, -บาน ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภา...
3 กะพริบ กระพริบ
4 กะหรี่ กระหรี่
5 กะโหลก กระโหลก จำไว้ว่า กะโหลก กะลา
6 กาลเทศะ กาละเทศะ
7 ขะมักเขม้น ขมักเขม้น
8 ขโมย โขมย
9 คำนวณ คำนวน
10 คุกกี้ คุ้กกี้, คุ๊กกี้ ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณ...
11 จักรพรรดิ จักรพรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
12 ฉะนั้น ฉนั้น
13 ชะลอ ชลอ
14 ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง
15 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้... ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
16 ตะกร้า ตระกร้า
17 ทยอย ทะยอย
18 ทรมาน ทรมาร
19 ทระนง, ทะนง ทรนง, ทนง
20 ทะนุถนอม ทนุถนอม
21 ทแยง ทะแยง, แทยง
22 นอต น็อต, น๊อต ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที...
23 นัย นัยยะ อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
24 นานัปการ นานับประการ
25 บันเทิง บรรเทิง
26 บันได บรรได
27 บาทบงสุ์ บาทบงส์ อ่านว่า บาด-ทะ-บง
28 บิณฑบาต บิณฑบาตร, บิณฑบาท
29 บุคลากร บุคคลากร
30 บูรณปฏิสังขรณ์ บูรณะปฏิสังขรณ์ คำสมาส
31 ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
32 ประณีต ปราณีต, ประนีต
33 ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ "ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรื...
34 ประเมิน ประเมิณ มักสับสนกับ "ประมาณ"
35 ปรากฏ ปรากฎ ใช้ ฏ ปฏัก
36 ปรารถนา ปราถนา อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
37 ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
38 ปิกนิก ปิคนิค คำทับศัพท์
39 ผัดวันประกันพรุ่ง ผลัดวันประกันพรุ่ง
40 ผุดลุกผุดนั่ง ผลุดลุกผลุดนั่ง
41 ผูกพัน ผูกพันธ์
42 พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิช พานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช,... ใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก...
43 ภาวการณ์ ภาวะการณ์, ภาวะการ
44 มงกุฎ มงกุฏ ใช้ ฎ ชฎา
45 มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) ม...
46 ยศถาบรรดาศักดิ์ ยศฐาบรรดาศักดิ์
47 ย่อมเยา ย่อมเยาว์ ราคาย่อมเยา
48 รสชาติ รสชาด
49 รังเกียจ รังเกลียด, รังเกียด
50 ราชภัฏ ราชภัฎ ใช้ ฏ ปฏัก
51 ฤๅษี, ฤษี ฤาษี ใช้ลากข้างยาว
52 ลายเซ็น ลายเซ็นต์
53 ลำไย ลำใย คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
54 ลิฟต์ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
55 ลุกลี้ลุกลน ลุกลี้ลุกรน
56 วิ่งเปี้ยว วิ่งเปรี้ยว
57 ศรัทธา, สัทธา ศัทธา นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
58 ศิวิไลซ์ ศิวิไล เป็นคำทับศัพท์จาก civilize
59 สถิต สถิตย์ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
60 สบาย สะบาย
61 สมดุล สมดุลย์
62 สมมติฐาน สมมุดติฐาน สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนก...
63 สะอาด สอาด
64 สะเหล่อ สะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
65 สักการบูชา สักการะบูชา คำสมาส
66 สับปะรด สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
67 สัมมนา สัมนา, สำมะนา
68 สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ คำสมาส
69 สิทธิ, สิทธิ์ สิทธ, สิทธ์
70 สีสัน สีสรร, สีสรรค์
71 สุคติ สุขคติ
72 สุญญากาศ สูญญากาศ ใช้สระ "อุ"
73 สแกน แสกน
74 หยากไย่, หยักไย่ หยากใย่, หยักใย่
75 อนุญาต อนุญาติ ญาติ เขียนมีสระ อิ
76 อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
77 อะไหล่ อะหลั่ย
78 อัปเดต อัพเดท,อัปเดท,อัพเดต ทับศัพท์มาจาก update
79 อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี) อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทร...
80 อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต ทับศัพท์จาก internet
81 อิสรเสรี อิสระเสรี คำสมาส
82 อุตส่าห์ อุตสาห์, อุดส่า อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ค...
83 อุบาทว์ อุบาท
84 อุปการคุณ อุปการะคุณ คำสมาส
85 เกษียณ เกษียน, เกษียร เกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ...
86 เกียรติ เกียรติ์ อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกี...
87 เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การั...
88 เท้าความ ท้าวความ เขียนเหมือน "เท้า"
89 เบรก เบรค ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้าม...
90 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์ คำทับศัพท์
91 เฟซบุ๊ก เฟสบุ๊ก ทับศัพท์จาก Facebook
92 เลือกสรร เลือกสรรค์
93 เลือดกบปาก เลือดกลบปาก
94 เสิร์ฟ เสริฟ, เสริฟ์ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
95 แก๊ง แก๊งค์, แก๊งก์ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gan...
96 แคระแกร็น แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระ... ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่...
97 แหลกลาญ แหลกราญ, แหลกราน
98 โน้ต โน๊ต, โน้ท, โน๊ท อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
99 โล่ โล่ห์ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
100 ไผท ผไท, ผะไท

เมนูแนะนำ

Vocab cloud