รวมหมวดหมู่ ของ คำสนธิ

คำสนธิ คือ การเชื่อมคำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยคำบาลีและสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้